Hopp til hovedinnholdet

Hva teller for karakteren?

Prøve på skolen (colourbox.com)

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene fastsettes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter karakterer.

Offentlig og kvalitetssikret
Prøve på skolen (colourbox.com)

Kompetansemålene i faget

Du skal bedømmes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene for faget. Karakteren skal altså settes ut i fra det faglige nivået du er på ved vurderingstidspunktet.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag, ikke bare karakter.

Reglene:

Forskrift til Opplæringsloven, kapittel 3

Denne forskriften handler om vurdering av elevenes arbeid. Her omtales altså reglene for hvordan det skal settes karakter i fagene. Det som skal ligge til grunn når elevene vurderes, er i hvilken grad de har oppnådd kompetansemålene i hvert fag. I forskriften for vurdering slås det fast at "eleven, lærlingen og lærekandidaten har en plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen for å gi læreren og instruktøren grunnlag for å vurdere deres kompetanse i faget." I læreplanene står det opplyst hvilke kompetansemål som gjelder i alle fag, for eksempel i hvilken grad det er forventet at man skal være muntlig aktiv.

Underveisvurdering og standpunktkarakterer

I skoleåret 2015-2016 kom det en ny bestemmelse som skal tydeligjøre sammenhengen mellom underveisvurdering og standpunktkarakteren. Kunnskapen eleven viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret. Dette betyr at eleven har et ansvar for å være tilstede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren. Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. I steden må han/hun gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget.

Kan jeg bare lene meg tilbake og slappe av i timene?

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene. Å være aktiv innebærer ikke bare å være til stede. Det lønner seg å spørre når man lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med. På denne måten får man gjerne med seg mer, og det kan være lettere å prestere godt på prøver, fremføringer og liknende som skal vurderes med karakter.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum. Er muntlig aktivitet en del av vurderingsformene i faget, vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning. Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg. Ta ansvar så du lærer mest mulig!

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Hvis du har høyt fravær, risikerer du at læreren ikke kan sette karakter. Har du vært mye borte, er det ikke sikkert læreren har nok grunnlag til å gi deg karakter i det hele tatt. Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter. Lag avtaler med læreren og skolen som fungerer for begge parter.

Fravær på ungdomsskolen:

På ungdomsskolen skal alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer, og "løse" enkelttimer kan ikke regnes om til dager. For inntil ti dager i skoleåret kan eleven kreve at fravær blir fjernet fra vitnemålet. Les mer fraværsreglene som gjelder på ungdomsskolen her.

Fravær på videregående skole:

Fra 1.august 2016 blir det innført en fraværsgrense i videregående skole. Dette betyr at elever som er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, i utgangspunktet ikke skal få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, og ikke elevens totale fravær. Selv om fraværsgrensen er klar, kan eleven likevel få fjernet fravær,dersom det kan dokumenteres med en gyldig grunn.

Reglene om fravær på videregående skole er tatt inn i forskrift til opplæringsloven §3-3 siste ledd.

Hva gjør jeg om reglene brytes?

Dersom du opplever at læreren eller skolen ikke følger retningslinjene, ta det opp! Snakk først med læreren selv. Hvis dette ikke hjelper, snakk med noen i skoleledelsen. Det går også an å kontakte Elevorganisasjonen. De har god oversikt over elevers rettigheter og plikter. Du kan i tillegg sjekke med fylkeskommunen du bor i. De fleste fylker har et elevombud (se oversikt på linken). Elevombudet kan hjelpe deg med å ta opp saken overfor skolen.

 

Spørsmål:

Hei! Er diskriminering hvis lærern trekker deg en karakter ned BARE på grunn av du er lite aktiv i timene. Når du har fått en vurdering 5 og den andre vurderingen 5/4. Men læreren gir deg karakter 4. Fins det regler om det? Jeg mener at det er bullshit. Det er jo hva du får på vurderingene som avgjør hva får på standpunkt.

Svar:

Hei

Takk for din henvendelse!

Når du får standpunktkarakter, skal læreren vurdere hvor godt du har nådd kompetansemålene i faget. Kompetansemålene står i læreplanen, se på Utdanningsdirektoratets nettsider. I de fleste fagene vil ulike former for aktivitet være en del av kompetansemålene. Det kan for eksempel stå at du skal drøfte, utforske eller gjøre rede for et tema. Det er opp til læreren å velge vurderingsform og vurderingssituasjoner, men læreren bør si tydelig ifra om dette på forhånd slik at dere vet når og hvordan dere blir vurdert. Dere bør også få vite hvor stor vekt læreren legger på de ulike vurderingene, for eksempel hvor mye vekt læreren legger på et muntlig framlegg eller deltakelse i klassediskusjon.

Elev- og lærlingombudet i Oslo

Kilde: udir.no

Signatur utdanningsrådgiveren, ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Syk på eksamen i ungdomsskolen, hva skjer nå?
Hei Takk for ditt spørsmål. Håper du har blitt frisk igjen. Ved dokumentert sykefravær fra eksamen i grunnskolen, både muntlig og skriftlig, se...
Hvordan settes standpunktkarakter?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Dette skjønner vi godt at du lurer på. Vi har skrevet en god oversikt over hva som teller for karakteren i denne a...
Har stryk i flere fag på vg 2, har jeg da rett til å komme inn på vg 3? 
Hei, flott du tar kontakt! Skolen skal etter forskrift til opplæringsloven § 3-7 varsel deg skriftlig dersom det er tvil om du kan få halvårsvur...
Hva burde jeg kunne til norsktentamen?
Hei Takk for at du skriver til oss og ber om råd. Dette høres ut som ting mange kan oppleve som utfordrende, men det er forståelig at du synes det...
Når får vi karakteren på skriftlig eksamen?
Hei. Jeg vil absolutt tro at du får vite karakteren før vitnemålsutdelingen, men du bør spørre læreren om når du kan forvente svar. Håper ...
Er 4 en bra eller dårlig karakter?
Hei Takk for at du spør oss om det du lurer på. Du sier at du har 4ere og 5ere som terminkarakterer, og dette vil jeg kjennetegne som bra. Karakter...
Kommer karakterene fra første halvår til å ha noe å si?
Hei, og takk for spørsmål! Skolen skal sette karakterene basert på kompetansen du har ved avslutningen av faget. Dine endelige standpunktkaraktere...
Hvilke karakterer fra 8. klasse kommer på vitnemålet? Og har de mye å si for opptak til VGS?
Hei I utgangspunktet kommer ingen av karakterene fra 8. klasse på vitnemålet ditt som standpunktkarakterer. Karakterene du får i 8. klasse er kun ...
Hvor mange karakterer er det på vitnemålet fra ungdomsskolen hvis jeg kom opp i norsk skriftlig på eksamen?
Hei Takk for at du skriver til oss. Når du kommer opp i skriftlig eksamen norsk må du ha en eksamen på bokmål og nynorsk. Det blir automatisk to...
Hva skjer med at jeg fikk IV?
Hei Ikke vurdert betyr at læreren ikke har nok grunnlag til å vurdere deg.  Du har fortsatt full mulighet til å få vurdering til våren, selv ...
Teller karakterene fra første termin?
Hei Takk for ditt spørsmål!Det er standpunktkarakteren din som teller, den siste karakteren du får. Du kan med andre ord forbedre karakterene dine...
Skal jeg ha varsel hvis karakteren går ned?
Hei Det stemmer at det ikke er et formelt krav på varsel hvis man står i fare for å gå ned i karakter, men elev og foresatte skal varsles skriftl...
Kan man sove godt selv om man drikker energidrikk/kaffe før man legger seg? Og hvorfor får man ulike karakterer på ulike skoler?
Hei Takk for at du sender inn spørsmål til ung.no. Spørsmål 1: Både kaffe og energidrikk inneholder koffein. Koffein er et sentralstimulerende...
Er 5,7 i snitt bra?
Hei Gratulerer med sommerferie og med kjempegod prestasjon! For dette er virkelig en god prestasjon. Når du har 5,7 i snitt betyr jo dette at du sto...
Hvordan måler lærerene karekterene i gym?
Hei, og takk for spørsmål! Karakteren i kroppsøving skal settes etter i hvor stor grad du har oppnådd kompetansemålene i faget. Hos Utdanningsdi...
Opptakskrav for å komme inn på VG2?
Hei og takk for svar! Man søker seg inn på Vg2, og man konkurrer med andre søkere basert på karakterer, akkurat som når man søker Vg1. Det kan...
Hva betyr karakterene på VGS?
Hei Det er bare avgangsfagene som kommer på vitnemålet. Altså: Hvis du har et fag som du bare har i 1. klasse, er det karakteren fra det faget som...
Gruer meg til å begynne på ungdomsskolen
Hei og takk for spørsmål! Jeg forstår at du gruer deg til ungdomsskolen. Det er rart og uvant å skulle få karakterer, og begynne å måtte forho...
Karaktersnitt høyere utdanning
Hei Takk for ditt spørsmål! Det kan være litt vrient å finne ut av hva som teller, men alle årene på VGS er like viktige for selve snittet dit...
Kan jeg ta fag i sommer?
Hei Du kan selvsagt gjerne begynne å lese fagene på egen hånd nå i ferien, men det finnes ingen mulighet for å avlegge eksamen i fag i løpet av...
Se alle