Reglene for hvordan det skal settes karakter i fagene er nevnt i forskrift til Opplæringsloven, kapittel 3

Denne forskriften handler om vurdering av elevenes arbeid. Der står det at «eleven, lærlingen og lærekandidaten har en plikt til å møte opp og delta aktivt i opplæringen for å gi læreren og instruktøren grunnlag for å vurdere deres kompetanse i faget.»

Kompetansemålene i faget

Kompetansemål er alt du skal lære i hvert enkelt fag innenfor et bestemt tidsrom, og de står i læreplanen. Et eksempel på kompetansemål fra læreplanen i Norsk 8. til 10. trinn er:

  • Eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster.

Du kan gå inn på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og lete frem målene du skal oppnå.

Du skal bedømmes etter i hvor stor grad du oppfyller kompetansemålene for faget. Karakteren skal altså settes ut i fra det faglige nivået du er på ved vurderingstidspunktet.

Det er viktig at klassen sammen med lærerne gjennomgår kompetansemålene og læreplanene for hvert fag. På den måten er det lettere å forstå hva som kreves i faget, og hvordan læreren vurderer. Du har også rett til halvårssamtale i hvert fag.

Underveisvurdering og standpunktkarakterer

Kunnskapen du viser underveis i skoleåret, skal være en del av grunnlaget for vurdering mot slutten av skoleåret. Dette betyr at eleven har et ansvar for å være tilstede, delta aktivt underveis og vise kompetanse som har betydning for standpunktkarakteren.

Læreren kan likevel ikke legge sammen karakterer fra underveisvurderingen og gi en standpunktkarakter som er et gjennomsnitt av disse. Han/hun må gjøre en samlet vurdering av elevens kompetanse ut fra kompetansemålene.

Aktiv deltakelse i timene

Oftest lærer du mer ved å delta aktivt i timene. Å være aktiv innebærer ikke bare å være til stede. Det lønner seg å spørre når man lurer på noe, samt svare på spørsmål og bli med i samtaler om pensum og det dere jobber med. På denne måten får du gjerne med deg mer, og det kan være lettere å prestere godt på prøver og fremføringer som skal vurderes med karakter.

Læreren kan ikke sette karakter utelukkende basert på hvor ofte du rekker opp hånden i timen, men det kan lønne seg for din egen del, for å få med deg mest mulig av pensum. Er muntlig aktivitet en del av vurderingsformene i faget, vil det du presterer av faglig, muntlig aktivitet i timene få betydning.

Alle lærer imidlertid på forskjellig måte. Snakk med læreren og lag avtaler om hvilke undervisningsformer som fungerer best for akkurat deg.

Hvor mye fravær kan jeg ha?

Alle elever plikter å møte opp og delta i timene. Hvis du har høyt fravær, risikerer du at læreren ikke kan sette karakter. Har du vært mye borte, er det ikke sikkert læreren har nok grunnlag til å gi deg karakter i det hele tatt.

Du har rett til å få et varsel dersom du står i fare for at dette skal skje. I så fall er det viktig at du selv forteller læreren at du vil finne løsninger. Kanskje kan du få levere noen ekstra oppgaver, holde en muntlig framføring eller en prøve, slik at læreren får grunnlag til å sette karakter.

I artiklene under kan du lese mer om fravær:

Hva gjør jeg om reglene brytes?

Opplever du at læreren eller skolen ikke følger retningslinjene? Snakk med noen om det. Snakk først med læreren selv. Hvis dette ikke hjelper, snakk med noen i skoleledelsen. Det går også an å kontakte Elevorganisasjonen. De har god oversikt over elevers rettigheter og plikter.

Går du på videregående kan du også kontakte Elev- og lærlingombudet i ditt fylke (se oversikt ved å følge lenken). Elevombudet kan hjelpe deg med å ta opp saken med skolen.