Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for deg som elev og foreldrene dine. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Lovbestemmelsene kan du lese om her; for grunnskole § 2-15, for videregående § 3-1 .

Grunnen til at opplæringen skal være gratis er at alle skal ha samme tilbud uansett bakgrunn. Alle elever skal kunne delta på samme premisser, uavhengig av hva familien tjener.

 

 

Grunnskolen

I opplæringsloven § 2-15 står alt om hva gratisprinsippet i grunnskolen betyr. Det er her slått fast at kommunen, som eier grunnskolene i Norge, ikke har mulighet til å kreve at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med aktiviteter knyttet til opplæring i grunnskolen. Dette gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen.

Det betyr at skolen ikke har lov til å kreve at du skal delta på noe som koster noe, de har heller ikke lov til å kreve at du må kjøpe noe fordi du trenger det i undervisningssituasjon.

  • Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator.
  • Utgifter til aktiviteter kan være overnatting på leirskole eller andre lignende turer. Det kan være billetter til kino eller teater, andre inngangsbilletter ved ekskursjoner eller transportutgifter til svømmehall eller bibliotek i skoletiden.
  • Mat, drikke, nødvendige klær eller utstyr, telles ikke som undervisningsmateriell, og må dekkes av foreldre eller foresatte.

Videregående opplæring

I opplæringsloven § 3-1 (niende ledd) står alt om hva gratisprinsippet i videregående skole betyr. Fylkeskommunen, som eier de videregående skolene, har ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Dette gjelder også nødvendig kopiert materiell.

Skolen kan, i motsetning til grunnskolen, kreve at elever dekker enkelte kostnader ved opplæringen. Det kan være til individuelt utstyr som er nødvendig i skolehverdagen. Eksempler på slikt utstyr kan være nødvendige plagg i yrkesfag, kladdebøker, kalkulator og skriveutstyr. Lånekassen har et utstyrsstipend som kan bidra til å dekke utgifter av denne typen, på Lånekassens nettsider kan du lese mer om dette stipendet.

Om du går på yrkesfag kan det være du trenger forskjellig verneutstyr. En del personlig utstyr har du selv ansvar for å dekke, mens fylkeskommunen dekker mer kostbart verneutstyr. Spør fylkeskommunen hvis du er usikker på hva du selv må betale.

 

Leirskole og andre turer

Det er skolene og skoleeier, kommune eller fylkeskommune, som bestemmer hvilke aktiviteter elevene skal gjennomføre, for eksempel om elevene skal på leirskole. Aktiviteter i regi av skolen skal være gratis. Grunnen til at slike turer skal være gratis, på linje med skoleutstyr, er at de skal være inkluderende. På denne måten kan alle elever delta uansett hvor god økonomi eleven og familien har.

Du kan lese mer om skoleturer her.

Dugnad og innsamling

Skolen kan arrangere innsamling eller dugnad til inntekt for en klassetur, men det skal være frivillig å delta på dette. Pengene må komme hele klassen til gode, og alle elever må få delta på turen, enten familien har vært med å samle inn penger eller ikke.

Skolen kan arrangere innsamlingsaksjon til et godt formål. Skolen kan ikke pålegge elevene å samle et bestemt beløp. Skolen kan heller ikke kreve at elever dekker hele eller deler av et beløp av egen lomme. Hvis innsamlingen skjer i skoletiden, skal alle elever som deltar få tilstedeværelse, uavhengig av hvor mye de har samlet. Elever som ikke ønsker å delta i innsamlingen bør få et alternativt pedagogisk opplegg.