Reglene for fritak fra fag og vurdering

Lurer du på om du kan slippe sidemål, eller har du plager som gjør det vanskelig å delta i gymtimene? Her finner du reglene for fritak på videregående.

bokstaver (colourbox.com)

For å få vitnemål etter fullført videregående skole, må du i utgangspunktet få karakter og bestå alle fag. Det er likevel noen unntak det er viktig å være klar over.

Unntakene innebærer at du kan få fritak for faget og/eller fritak for vurdering (karakter) i faget og likevel få vitnemål. Får du fritak utover disse unntakene, vil du ikke få vitnemål, men du kan få kompetansebevis.

Hvem har rett til fritak?

Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak. I ungdomsskolen avgjør foreldrene om elever med individuell opplæringsplan skal få karakter eller ikke. I fag der det gis både skriftlig og muntlig karakter, kan også foreldrene velge om eleven kun skal ha skriftlig eller muntlig vurdering i faget. De som velger karakter i norsk skriftlig, kan velge karakter i den ene eller begge målformene. Denne valgretten gjelder derimot kun i fag som er omfattet enkeltvedtaket om spesialundervisning.

Elever i videregående opplæring kan derimot ikke få fritak fra vurdering med karakter i andre fag enn i skriftlig sidemål, selv om de har individuell opplæringsplan i et fag. Dette kan du lese om i forskrift til opplæringsloven § 3-17.

Tidligere bestått fag

Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke rektor om å få fritak for det aktuelle faget. Om dette, se forskrift til opplæringslova § 1-16.

Kroppsøving

Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering. Det er ganske strenge regler på å få fritak for kroppsøving i videregående skole. Fritak skal kun gis når det ikke er mulig for eleven å følge en tilrettelagt opplæring i faget.

Dersom gjennomføring av kompetansemålene i kroppsøving er til skade for deg eller når tilpasset opplæring ikke er mulig, kan du fritas i kroppsøvingsfaget. Elever som er fritatt fra vurdering med karakter i kroppsøving skal likevel delta i opplæringen.

For å bli fritatt i kroppsøvingsfaget, sender du en søknad til rektor sammen med en legeerklæring som dokumenterer at opplæringen er til skade for deg og at tilpasset opplæring ikke er mulig. Se mer i forskrift til opplæringslova § 1-12 og § 3-20.

Sidemål

Du har rett til å få fritak for vurdering (karakter) i skriftlig norsk sidemål dersom du på grunn av sykdom eller funksjonshemming har problemer med å greie begge målformene, eller du tidligere har hatt individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.¨

Du kan lese mer om hvem som kan søke om fritak fra vurdering i sidemål i forskrift til opplæringslova § 3-19.

Fellesfaget fremmedspråk

Fra 2017 er det åpnet for at det kan gis dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring. Dette fritaket gjelder ikke faget engelsk. Dispensasjonen vil kunne tre i kraft om du er elev ved en videregående skole og tar studieforberedende utdanningsprogram.

Du kan søke dispensasjon om du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre at du har muligheten til å lære på lik linje med de andre i klassen din. Om du skulle få dispensasjon fra karaktervurdering må du fortsatt delta i undervisningen.

Fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fulgt opplæringen, men ikke bestått i inntil to av fellesfagene som inngår i fag- og timefordelingen, kan likevel få vitnemål som gir yrkeskompetanse (ikke vitnemål som gir studiekompetanse) dersom eleven enten har:

a) Vært fritatt for vurdering med karakter i faget/fagene i grunnskolen

b) Vært fritatt for vurdering med karakter i faget/fagene på videregående skole.

c) Har spesifikke lærevansker, for eksempel store lese- og skrivevansker eller store matematikkvansker. Slike vansker kan også vurderes etter at standpunktkarakter er satt eller etter at eksamen er gjennomført.

Vær oppmerksom på at det i de yrkesfagene som er knyttet til offentlig nasjonal eller internasjonal sertifisering til et utferdiget vitnemål, ikke kan gjøres unntak i strid med slike sertifiseringsregler.

Når du søker om fritak for to av fellesfagene må du legge ved dokumentasjon av nyere dato som viser at du fyller vilkårene. Søker du om unntak på grunn av spesifikke lærevansker må det foreligge en sakkyndig vurdering. Det er rektor som avgjør om du får innvilget søknaden.

Les mer om fritak for fellesfagene i yrkesfaglig utdanningsprogram forskrift til opplæringsloven § 3-42.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Unge funksjonshemmede og Elev- og lærlingombudet Oslo

Sist oppdatert: 10.01.2018

Offentlig og kvalitetssikret
bokstaver (colourbox.com)

Fakta

Hvem har rett til fritak?

  • Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak.
  • Har du tidligere bestått et bestemt- eller likeverdig fag, kan du søke om fritak for det aktuelle faget.
  • Kan du ikke følge den vanlige oppløringen i kroppsøving skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Om denne undervisningen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering.
  • Du har rett til fritak fra karakter i norsk sidemål om du på grunn av sykdom, funksjonshemming eller dysfunksjon har problemer med å greie begge målformene. Fritaket gjelder også elever med samisk, finsk, tegnspråk eller elever med særskilt norskopplæring.
  • Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan få vitnemål med yrkeskompetanse dersom eleven har vært fritatt for vurdering med karakter i faget på grunnskolen og/eller på videregående skole, eller har spesifikke lærevansker.

Les mer om fritak fra fag og vurdering i Forskrift til opplæringsloven:

Forskrift til opplæringslova.

Fikk du svar på det du lurte på?