Barneloven

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Sist oppdatert: 04.06.2018 Av: Redaksjonen, ung.no

Tenåringsgutt (colourbox.com)
DINE RETTIGHETER: Du har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene dine. De har plikt og rett til å ta avgjørelser for deg i personlige forhold når du er liten, men gradvis gi deg rom for å bestemme mer og mer selv etter hvert som du blir eldre.

Barneloven (Lov om barn og foreldre) er inndelt i mange kapitler som blant annet har

  • bestemmelser om hvem som regnes som barnets foreldre
  • bestemmelser om foreldreansvar og omsorg,
  • samværsrett for barn og foreldre og
  • bestemmelser om foreldres plikt til å bære utgifter til forsørging og utdanning av barna sine.

Mange av bestemmelsene regulerer rettigheter og plikter når foreldrene ikke bor sammen, for eksempel når de er separert eller skilt.

Her skal vi særlig se på bestemmelsene om foreldreansvar, samvær og forsørgerplikt og hvordan de påvirker barns og unges rettigheter.

Foreldreansvar for barna

Foreldreansvar handler om å sikre og ivareta barnets interesser og behov gjennom hele oppveksten. Foreldreansvaret gir plikt til å gi barn omsorg, og rett til å ta avgjørelser for barnet i viktige spørsmål.

Det vanligste er at foreldrene har foreldreansvaret for barna sine. Er foreldrene døde, eller ute av stand til å ha foreldreansvaret, kan foreldreansvaret gis til andre som står barnet nær, for eksempel en nær slektning, eller en annen oppnevnt verge. For enkelhets skyld snakker vi her bare om 'foreldrene'.

Når foreldrene lever hver for seg

Barneloven åpner for at foreldrene kan ha foreldreansvaret sammen selv om de lever hver for seg. Hvis dette ikke er mulig, kan det bestemmes at bare den ene skal ha foreldreansvaret. Der foreldrene ikke lever sammen, må det også bestemmes hvem barna skal bo fast hos.

Barna kan enten bo fast hos begge foreldrene, eller hos en av foreldrene. Hvis foreldrene ikke blir enige, må myndighetene, vanligvis en domstol, ta avgjørelsen.

Hvis barna under 16 år, skal mekling mellom foreldrene være forsøkt før man kan reise saken for retten. Dommeren skal snakke med barnet eller ungdommen før saken avgjøres.

Avgjørelsen skal alltid rette seg etter det som er best for barnet eller ungdommen

Det er bare foreldrene som kan reise sak for retten. Barna har ikke mulighet til å gjøre dette.

Du har krav på omsorg

Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene. Foreldre har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv.

Foreldrene har plikt til å gi barn og unge forsvarlig 'oppdragelse' og forsørgelse, og skal sørge for at du får skolegang og utdanning i samsvar med dine evner og interesser. Foreldrene skal alltid ha barnas interesser og behov for øye i sin oppdragelse.

Barneloven forbyr bruk av vold (slag m.v.) eller annen skadelig og krenkende behandling som 'oppdragelsesmetode'. Alvorlige brudd på dette er straffbart, og kan også føre til at barnevernet må gjøre inngrep overfor familien.

Du skal bli hørt

Barneloven sier at foreldrene skal gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med alderen (§ 33). Etter hvert som du blir eldre og mer moden, skal foreldrene dine høre hva du har å si før de tar avgjørelse om personlige forhold for deg.

Når du har fylt 7 år, skal du få si din mening før foreldrene (eventuelt andre som har foreldreansvaret) tar avgjørelse om dine personlige forhold (for eksempel påkledning, leggetider, skolegang), men også i sak om hvem av foreldrene du skal bo hos hvis foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene dine skal legge vekt på hva du mener.

Loven bestemmer at når du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener. Da skal du få kunne si din mening før det tas avgjørelse om dine personlige forhold, for eksempel hvem av foreldrene du skal bo hos hvis de lever hver for seg.

Også en offentlig myndighet, som regel en domstol, som skal avgjøre en sak som gjelder deg, skal høre din mening før de avgjør saken. Det skal legges stor vekt på hva du mener (§ 31). Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal til før det kan bestemmes at du skal bo hos en annen av foreldrene enn du selv ønsker.

Når du er fylt 15 år

Når du er fylt 15 år, gir barneloven deg rett til å bestemme selv på to viktige områder (§ 32)

1. Valg av utdanning

For det første har du da rett til selv å avgjøre spørsmål om valg av utdanning. Du kan altså selv bestemme om du vil begynne eller fortsette i videregående skole og selv avgjøre linjevalget.

Vi vil imidlertid råde deg til at du alltid diskuterer så viktige spørsmål som valg av utdanning både med foreldrene dine og med skolen før du tar noen avgjørelse.

2. Religion/politikk/organisasjoner

Når du er fylt 15 år, kan du også fritt melde deg inn i, eller ut av, foreninger. Du kan for eksempel melde deg inn i en politisk ungdomsorganisasjon, og dine foreldre kan ikke hindre deg i dette selv om de er helt uenig i ditt politiske valg.

Hvis din deltakelse skulle medføre store kostnader, har du imidlertid ikke uten videre krav på at foreldrene dine dekker disse.

Også flere andre lover gir deg rett til å bestemme selv når du har fylt 15 eller 16 år. I adopsjonssaker har du selvbestemmelsesrett helt fra du fyller 12 år.

Barn har rett til å være sammen med foreldrene

Barneloven fastslår som et viktig prinsipp at barn har rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever hver for seg. Begge foreldrene har et ansvar for at dette blir oppfylt (§ 42).

Dersom foreldrene, sammen med barnet eller den unge selv, ikke kan bli enig om hvor ofte eller lenge det skal være samvær, eller hvordan samværet skal organiseres, kan hver av foreldrene kreve at myndighetene avgjør saken. Barnet eller ungdommen selv kan ikke reise en slik sak.

Retten skal høre hva du har å si før de avgjør saken. Er du over 12 år, skal det legges stor vekt på hva du selv ønsker. En avgjørelse om samvær skal først og fremst rette seg etter det som er best for deg, ikke hva foreldrene dine ønsker.

Jo eldre du blir, jo sterkere grunner skal det til for å beslutte en samværsordning som du ikke ønsker, eller ta fra deg et samvær som du helst vil fortsette.

Forsørgerplikt til du er 18 år

Foreldrene (eller andre som eventuelt har fått foreldreansvaret) har plikt til å forsørge deg økonomisk til du fyller 18 år (§ 68).

Dette gjelder både daglig forsørgelse, og utgifter til skolegang. Lever foreldrene dine hver for seg, har den du ikke bor sammen med plikt til å betale faste underholdsbidrag til den som har omsorgen for deg (§ 66).

Den av foreldrene du ikke bor sammen med kan pålegges særlige bidrag hvis det oppstår spesielt store utgifter (§ 67). Eksempler på dette kan være ekstra bidrag til konfirmasjon, briller og tannregulering.

Barneloven bestemmer at dersom du etter at du har fylt 18 år vil 'fortsette slik skolegang som må regnes som vanlig', har du krav på bidrag inntil du har avsluttet skolen (§ 68).

I praksis betyr dette at du som hovedregel har krav på forsørgelse inntil du har avsluttet videregående skole, dersom dette ikke er urimelig ut fra dine foreldres økonomiske stilling.

I praksis er det svært sjelden at det blir pålagt foreldrene bidrag etter at den unge er fylt 20 år. Til universitets- eller høgskoleutdanning kan den unge normalt ikke regne med at foreldrene vil bli pålagt bidrag. Men det er selvfølgelig ingen ting i veien for at foreldrene på frivillig basis deltar i finansieringen av den unges studier!

Vergemålsloven

Lov om vergemål (Vergemålsloven) regulerer barn og unges økonomiske forhold, og har blant annet regler om når du kan bestemme selv. Hvis en ungdom ikke kan bestemme selv i økonomiske forhold, er det vergen som tar avgjørelsen. I de fleste tilfeller er det foreldrene som er verge.

Hvis foreldrene er døde, eller av andre grunner ikke har vergemålet, oppnevner fylkesmannen en verge. Foreldrene eller vergen skal alltid ta hånd om økonomiske forhold på den måten som er best for barnet eller den unge, og skal ikke selv ha noen økonomiske fordeler ved dette.

Du som har fylt 15 år kan ta eget arbeid

Er du fylt 15 år kan du inngå en arbeidsavtale selv. Du kan også si opp arbeidsavtalen selv, men foreldrene eller vergen din kan heve arbeidsavtalen hvis de finner at hensynet til deg krever det (§ 10).

Fra du er 15 bestemmer du over penger du har tjent selv

Som mindreårige rår du selv over midler du har tjent ved eget arbeid etter fylte 15 år, eller som foreldrene din eller andre har latt deg få til egen rådighet, for eksempel gaver.

Foreldrene eller vergen din kan ta fra deg denne muligheten hvis pengene brukes på en skadelig måte, for eksempel til alkohol eller narkotika. Dersom du har fylt 15 år, kreves samtykke fra fylkesmannen for å frata deg råderetten.

Hvis du bor for deg selv

Bor du aleine, kan du styre midler til vanlig hushold. Dette kan for eksempel være å betale husleie, strøm, kjøpe inn dagligvarer osv.

Du kan likevel ikke på egen hånd inngå husleiekontrakt så lenge du er under 18 år. Da kreves samtykke fra foreldre eller verge. Hvis du bruker pengene disse pengene til andre ting enn daglig hushold, kan foreldrene eller vergen, med samtykke fra fylkesmannen, ta fra deg retten til å disponere på egen hånd (§ 13).

Før foreldrene eller vergen avgjør saker om dine økonomiske forhold, har du rett til å uttale deg hvis du har fylt 12 år.

Du kan klage til fylkesmannen hvis du er misfornøyd med avgjørelsen (§ 17). Velger du å klage, må vi forutsette at det dreier seg om litt større verdier, og ikke for eksempel om du skal få 50 kroner mer i uka i lommepenger eller ikke.

Tenåringsgutt (colourbox.com)
DINE RETTIGHETER: Du har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene dine. De har plikt og rett til å ta avgjørelser for deg i personlige forhold når du er liten, men gradvis gi deg rom for å bestemme mer og mer selv etter hvert som du blir eldre.
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Barnevern

Les mer

Demokrati og valg

Les mer

Problemer hjemme

Les mer