Barnetrygd

Du har krav på barnetrygd til barnet ditt. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i forbindelse med det å ha barn, og virke omfordelende mellom familier med og uten barn.

Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor eller far har som følge av at de bor alene med barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Fødselspenger eller engangsstønad ved fødsel

Fødselspenger gis til de som har vært i arbeid i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter. Dersom du har gått på skolen og slik ikke har oppfylt disse vilkårene, får du engangsstønad ved fødsel.

Satser for engangsstønad ved fødsel.

Forsørgerstipend fra Statens lånekasse for utdanning

Du kan få forsørgerstipend dersom du bor sammen med barn født i 2000 eller senere. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet.

Mor og far kan få forsørgerstipend samtidig.

Forsørgerstipendet er behovsprøvd. Hvis du er gift eller har en samboer du har barn sammen med, er det inntekten til ektefellen eller samboeren din som avgjør om du kan få forsørgerstipend. Les om forsørgerstipend fra Lånekassen.

Kontantstøtte

Kontantstøtte kan gis for barn mellom ett og to år og som ikke eller bare delvis benytter barnehageplass med offentlig driftstilskudd. Heltidsplass hos dagmamma kan gi rett til full kontantstøtte.

Deltidsplass i barnehage kan gi rett til redusert støtte. Støtten gis per barn. Mer om kontantstøtte.

Barnebidrag etter 18 år

Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Barn som går på videregående skole eller tilsvarende, kan allikevel ha rett til bidrag.

Barn over 18 år som går på videregående skole eller tilsvarende, kan inngå avtale eller søke om at barnebidrag fastsettes av NAV. Det er da barnet som eventuelt søker om og mottar barnebidraget.

Alene med omsorg?

Er du alene om omsorgen til barnet, kan du i tillegg søke NAV om:

  • barnebidrag til eget barn, om du er enslig forsørger for barnet og ikke har ordnet det med barnefaren privat

  • bidragsforskudd til barnet (blir behovsprøvd ut fra blant annet inntekt og kan gis til et barn blir 18 år. Om barnebidraget er fastsatt, og dette er høyere enn forskuddet og om det blir betalt i rett tid, har det ingen hensikt å søke om forskudd.)

  • utvidet barnetrygd (i beløp vil det si barnetrygd for et barn mer enn du faktisk har)

  • overgangsstønad (stønad til livsopphold)

  • stønad til barnetilsyn

  • utdanningsstønad

Stønad gis til ugift, skilt eller separert mor eller far som er alene om den faktiske og daglige omsorgen for barn. Den som mottar stønad kan ikke leve sammen med den andre av barnets foreldre. Vedkommende kan heller ikke få stønad dersom hun/han lever i ekteskapslignende forhold med en annen, og har gjort det i minst 12 av de siste 18 månedene. Folketrygdloven § 15-5.