Hva må Norge gjøre for å oppfylle barns rettigheter?

Norge gjør mye bra for å oppfylle barns rettigheter, men ifølge FNs barnekomité er det også ting vi må skjerpe oss på. Her kan du lese om hva det er.

Sist oppdatert: 17.02.2023 Av: Bufdir

En glad vennegjeng sitter i sola
BARNS RETTIGHETER: Hvert femte år må Norge rapportere til FNs barnekomité. (Foto: Bufdir/ung.no)

Det er myndighetene som har plikt til å sørge for at FNs Barnekonvensjon blir fulgt i Norge, og at barn i Norge får oppfylt de rettighetene de har.

Hvert femte år må landene som har undertegnet FNs barnekonvensjon sende en rapport til FNs barnekomité. Der forteller de hvordan de jobber med barnekonvensjonen i sitt land.

Barnekomiteen sine tilbakemeldinger til Norge

Sist Norge leverte en rapport til FNs barnekomité var i oktober 2016.

I januar 2018 dro barneministeren til Genève for å svare på spørsmål om hvordan Norge jobber for å oppfylle barns rettigheter.

Etterpå fikk Norge oversendt merknadene, det vil si tilbakemeldingene, fra FNs barnekomité. I merknadene sier barnekomiteen hva de mener norske myndigheter må gjøre enda mer av, eller bedre, for å oppfylle barns rettigheter.

Merknadene forteller også hva barnekomiteen synes Norge har gjort bra siden forrige gang de rapporterte.

Hva er FNs barnekomité fornøyd med?

FNs barnekomité synes det er bra at Norge har laget eller endret lover som er viktige for barn. Ett eksempel på dette er at Norge bestemte seg for å si noe spesielt om barns rettigheter i Grunnloven.

FNs barnekomité synes det er bra at Norge også har forpliktet seg til å følge andre internasjonale avtaler, slik som FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hva må Norge skjerpe seg på?

Det var spesielt noen anbefalinger som komiteen ba Norge følge opp raskt.

Her er de viktigste:

Bedre systemer for gjennomføring av barns rettigheter

 • Norge bør ha tilgjengelige og effektive måter å motta og følge opp klager fra barn, hvis de mener at deres rettigheter ikke er ivaretatt.

Hindre diskriminering

 • Norge bør gjøre mer for å hindre at barn med innvandrerbakgrunn blir diskriminert.
 • Norge bør lage en plan for å fremme likestilling mellom kjønnene og forbygge etnisk diskriminering.
 • Norge bør gjøre mer for å informere og bevisstgjøre voksne og barn for å fremme toleranse og åpenhet om manglende samsvar med kjønnsstereotypier, og om skadevirkningene av sosial kontroll.

Beskyttelse mot overgrep

 • Norge bør gjøre mer for at barn ikke skal oppleve seksuelle overgrep, og for å hjelpe de barna som har vært offer for seksuelle overgrep.
 • Barnekomiteen anbefaler blant annet at Norge må lage en plan for å bekjempe vold mot kvinner og jenter, sikre nok ressurser (penger eller mennesker) for å beskytte barn bedre, og gjøre mer for å informere og bevisstgjøre voksne og barn om hvordan man kan rapportere om seksuelle overgrep.
 • Norge bør forske på og samle inn data for at myndighetene kan gjøre en bedre jobb for å forhindre seksuelt misbruk og utnytting av barn.

Familiemiljø og alternativ omsorg til barnets beste

 • Norge bør passe på at når barn ikke kan være med sine foreldre og staten må gripe inn, må det gjøres på en måte som er til barnets beste.
 • Barnekomiteen anbefaler blant annet at alle kommuner gjør dette på lik måte, at myndighetene skal sikre at søsken ikke skilles fra hverandre og sikre at når barn bor i fosterhjem og institusjoner at de har det bra.

Bedre psykisk helsevern

 • Norge må sette av nok ressurser (penger eller mennesker) til psykisk helsetilbud.
 • Barnekomiteen mener at myndighetene må undersøke hvorfor noen barn ønsker å ta sitt eget liv og gjøre mer for å motvirke dette.
 • Barn bør få riktig diagnose når de har psykiske helseproblemer og barn som har ADHD bør få hjelp på andre måter enn kun med medisiner.

Ta bedre vare på asylsøker- og flyktningbarn

 • Barnekomiteen mener at Norge ikke bør sende barn og deres familier tilbake til land hvis det er farlig for barnet.
 • Barnekomiteen mener også at barn og familier ikke skal bo på mottak over lang tid og at de må få hjelp til å leve så normalt og trygt som mulig.
 • Barnekomiteen mener at barn aldri skal bli sperret inne på grunn av at myndighetene mener at de ikke skulle vært i Norge.
 • Myndighetene bør passe på at alle barn som kommer til Norge alene blir tatt godt vare på og at finne måter for at disse barna får lengre oppholdstillatelser.
 • Barnekomiteen mener at myndighetene bør finne ut hvorfor noen barn forsvinner fra mottak i Norge, og gjøre mer for å finne disse barna.

Hvem har ansvaret for å følge opp merknadene i Norge?

Myndighetene har plikt til å følge opp merknadene de får fra barnekomiteen.

Det er regjeringen som har det øverste ansvaret, men de som bestemmer i kommunene og fylkeskommunene har også et ansvar for å oppfylle rettighetene til barn i sitt område.

Å følge opp barnekonvensjonen og merknadene fra barnekomiteen handler både om å endre lover og regler, men også om å sørge for nok ressurser (penger eller mennesker) til å gi alle barn en god barndom.

Norge skal igjen rapportere til FNs barnekomite i juni 2024.

En glad vennegjeng sitter i sola
BARNS RETTIGHETER: Hvert femte år må Norge rapportere til FNs barnekomité. (Foto: Bufdir/ung.no)

Spørsmål og svar