Er du mellom 15 og 18 år og har brutt loven?

Hvis du er over den kriminelle lavalderen, men fremdeles ikke myndig – hva slags straff kan du få da?

Sist oppdatert: 03.05.2023 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

En ungdom som står og tenker
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Alle de vanlige reglene i straffeloven kan brukes hvis den som bryter loven er over 15 år, men det finnes noen spesielle regler for de mellom 15 og 18 år.

Bør ikke settes i fengsel

Ifølge loven bør ikke unge under 18 år pågripes eller fengsles hvis det ikke er spesielle grunner til det.

Politiet og retten vil uansett vurdere andre former for reaksjoner (straff), som meldeplikt, et opphold på en barnevernsinstitusjon eller liknende.

Men politiet har lov til å ta inn en ungdom til politistasjonen eller til andre lokaler som benyttes av politiet på visse vilkår.

Der kan de holde den som er pågrepet i inntil fire timer.

Fakta

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne.

Melding til barneverntjenesten ved alvorlige lovbrudd

Når et barn under 18 år etterforskes av politiet og saken er alvorlig, skal politiet si ifra til barneverntjenesten med én gang.

Det er de pliktet til å gjøre i følge straffeprosessloven.

Barneverntjenesten får vite om politiet ønsker å gjennomføre et avhør eller ikke. De får også lov til å uttale seg før politiet bestemmer seg for å tiltale ungdommen eller ikke.

Hvis barneverntjenesten ønsker å gjøre noen tiltak, vil det komme i tillegg til en eventuell straff eller reaksjon ungdommen får.

Hvis de kan bevise at du er skyldig

Når påtalemyndigheten mener at de kan bevise at du er skyldig, kan de velge mellom tre alternative løsninger:

Kan få samfunnsstraff

Hvis man ikke ønsker å dømme den som har brutt loven til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, kan retten bestemme at straffen skal gjøres opp med samfunnsstraff.

Personer under 18 år kan dømmes til samfunnsstraff i alt fra 30 til 420 timer.

Frihetsberøvelse av ungdom

Barn under den kriminelle lavalder (15 år) kan ikke fengsles eller varetektsfengsles.

Unge over 15 år kan derimot både varetektsfengsles og dømmes til fengselsstraff, men da krever loven at det skal være spesielle grunner til det.

Det er få unge under 18 år som blir dømt til fengsel i Norge.

Hvordan er fengselsstraff for ungdom?

Når et barn under 18 år settes i fengsel, skal man tilpasse oppholdet.

Fagpersoner skal sørge for å ta vare på behovene til den som er dømt mens de sitter i fengsel. I tillegg skal de hjelpe til i tiden etter fengselsoppholdet.

Fengslene skal også legge forholdene til rette for at skadene ved å sone i fengsel blir minst mulig.

Barn som settes i fengsel skal settes i en ungdomsenhet. Der skal det være ansatte med miljøterapeutisk, barnefaglig eller annen sosialfaglig bakgrunn som skal gjøre soningen best mulig.

Ulike krav for å få prøveløslatelse

For å få prøveløslatelse fra fengselsstraff, må ofte unge som har brutt loven ha oppfølgning fra Kriminalomsorgen.

De skal sørge for at tryggheten til de andre rundt er sikret, samtidig som de skal passe på at den som er prøveløslatt ikke havner i trøbbel igjen.

Det kan også være andre krav, for eksempel bestemmelser om bolig, behandling, oppholdssted, opplæring og om ikke å være sammen med bestemte personer.

En ungdom som står og tenker
IKKE STRAFFES: Etter straffeprosessloven § 174 annet ledd, jf. § 184 annet ledd, bør personer under 18 år ikke pågripes eller fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd.

Fakta

Det er få unge som soner i norske fengsler. Ofte velges andre løsninger en ubetinget fengselsstraff for de yngste lovbryterne.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider