Må du forklare deg for politiet?

Må du forklare deg til politiet hvis du blir innkalt til avhør? Det er ulike regler for mistenkte og vitner, og ulike regler for forklaring til politiet og domstolen.

Sist oppdatert: 09.06.2021 Av: Juristen, ung.no

To parkerte politibiler
AVHØR: Du har ikke plikt til å forklare deg for politiet, men hvis du er vitne til en straffesak kan du måtte forklare deg for domstolen. Foto: Colourbox

Når politiet stopper deg på gata

Alle har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bosted når politiet ber om det. Det står i straffeloven, og du kan bli straffet med bot hvis du ikke gjør det. Det gjelder for eksempel hvis du møter politiet på gata og de spør om navnet ditt.

Politiet kan spørre om navn uansett hva grunnen er, og det betyr ikke at du er mistenkt for noe. For eksempel vil det være viktig å ha navnet på mulige vitner i en straffesak.

Hvis du nekter å gi opplysninger om hvem du er, kan politiet ifølge politiloven visitere deg for å finne ut av dette. Du kan i slike tilfeller også bli tatt med på politistasjonen og holdes tilbake der, men ikke lenger enn nødvendig, og ikke mer enn 4 timer.

Mistenkt i en straffesak

Hvis du er mistenkt i en straffesak, har du ikke plikt til å forklare deg verken for politiet eller domstolen. Det står i straffeprosessloven.

Dette innebærer at du kan nekte å forklare deg i det hele tatt, eller at du bare vil forklare deg om enkelte spørsmål. Politiet kan oppfordre deg til å forklare deg sant, men det er ikke straffbart å lyve for politiet hvis du er mistenkt.

Hvis du som er mistenkte er under 18 år, skal som regel en forelder eller en annen verge få anledning til å være til stede i avhøret.

Du kan lese mer om hva det vil si å være mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak på domstol.no.

Vitne i en straffesak

Hvis du er vitne til en straffesak, har du som privatperson ikke plikt til å forklare deg for politiet, men du har plikt til å møte opp hos politiet for å si om du vil forklare deg eller ikke. Hvis du er innkalt til vitneavhør hos politiet, har du altså møteplikt men ikke forklaringsplikt.

Politiet må opplyse deg om at du er fritatt for vitneplikt hvis du er i nær familie med den som er mistenkt i straffesaken. Du kan også nekte å svare på spørsmål som vil kunne utsette deg selv eller nære familiemedlemmer for straff.

Du må forklare deg for domstolen

Hvis du nekter å forklare deg for politiet, kan politiet bestemme at du skal tas med til domstolen for å avgi forklaring der. Som vitne har man nemlig som hovedregel forklaringsplikt for domstolen.

Du må likevel ikke forklare deg hvis du er i nær familie med den som er mistenkt i straffesaken. Med nær familie menes ektefelle/samboer, barn, barnebarn, foreldre, søsken og svoger/svigerinne til den som er mistenkt i saken.

Vitner har plikt til å snakke sant, og det er straffbart å lyve for domstolen. Du vil derfor blir spurt om å avgi en forsikring om at du skal "forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe".

Når barn under 16 år avhøres som vitne, bør foreldrene til barnet få anledning til å være til stede under avhøret. Det gjelder likevel ikke dersom det er grunner som taler mot det.

Du kan lese mer om hva det vil si å vitne i retten på domstol.no.

To parkerte politibiler
AVHØR: Du har ikke plikt til å forklare deg for politiet, men hvis du er vitne til en straffesak kan du måtte forklare deg for domstolen. Foto: Colourbox

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider