Likestilling mellom kvinner og menn

Hva skal til for å minske forskjellene mellom kvinner og menn? Det finnes en rekke tiltak og lover for å sikre et mer likestilt samfunn.

Symbolene for kvinne og mann (colourbox.com)
LIKHET: Likestilling skal sikre like muligheter for kvinner og menn i samfunnet, hjemme og på arbeid.

Kjønnslikestilling innebærer at kvinner og menn skal ha samme rettigheter og muligheter. Menn og kvinner skal kunne delta i samfunnet på like vilkår. Dette innebærer blant annet å ha like muligheter til å være inkludert; frihet fra vold, tvang, marginalisering og diskriminering; og rett til å ikke bli diskriminert på grunn av kjønn.

Opp gjennom historien har ikke kvinner hatt de samme mulighetene og rettighetene i samfunnet som menn. Det er derfor innført en rekke tiltak og lover som skal bidra til et mer likestilt samfunn.

Likestillings- og diskrimineringsloven

I 1978 ble likestilling mellom kjønnene vernet gjennom Likestillingsloven. Denne loven ble opphevet, og erstattet 1. januar 2018 av Likestilling- og diskrimineringsloven.

Denne nye loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Det vil si at den nye loven fremdeles legger vekt på likestilling mellom kjønnene, med særlig fokus på kvinners rettigheter, men den inkluderer også en bredere forståelse av likestilling, ved å vise til ulike årsaker til diskriminering.

Forskjellsbehandling kan være tillatt

Ifølge likestillingsloven er det som hovedregel ikke lov å forskjellsbehandle, hverken direkte eller indirekte, på bakgrunn av kjønn.

Ulik behandling som bidrar til likestilling er derimot tillatt. Dette er det som kalles positiv særbehandling.

For eksempel kan en arbeidsgiver velge en kvinne fremfor en mann hvis begge kandidatene er tilnærmet like godt kvalifisert og kvinner er underrepresentert i yrket. Det kan eksempelvis gjelde i Forsvaret, i en rørleggerbedrift eller på et bilverksted.

Lik lønn for likt arbeid og kjønnsbalanse

Menn og kvinner har rett til lik lønn for likt arbeid. En mann kan altså ikke tjene mer enn en kvinne for å gjøre den samme jobben, og motsatt.

Likestillings- og diskrimineringsloven stiller også krav om at det skal være kjønnsbalanse i offentlige utvalg. Dette betyr at både kvinner og menn skal være representert når et offentlig organ velger et styre, råd, utvalg eller en nemd.

Seksuell trakassering er forbudt

Seksuell trakassering er ikke lov og regnes som diskriminering. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den personen som utsettes for det. Det kan være noe noen gjør eller sier for å krenke, skremme eller ydmyke en annen på bakgrunn av den personens kjønn.

Likestillingsarbeid er en plikt

Offentlige myndigheter og arbeidsgivere har en plikt til å jobbe aktivt for likestilling. Dette kalles aktivitetsplikt. De må også rapportere om hva de gjør for å oppnå likestilling på arbeidsplassen. Aktivitetsplikten for arbeidsgivere gjelder både offentlige og private arbeidsgivere.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 08.01.2019

Kilder:

Lovdata.no

Offentleg og kvalitetssikra
Symbolene for kvinne og mann (colourbox.com)
LIKHET: Likestilling skal sikre like muligheter for kvinner og menn i samfunnet, hjemme og på arbeid.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva er diskriminering?

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Hånd mot vindu(colourbox.com)

Kjønnslikestilling i Norge

Norge regnes som et av verdens mest likestilte land. Likevel har vi en rekke utfordringer før vi oppnår full likestilling mellom menn og kvinner.

Jente med armene i kors (colourbox.com)
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)