Hvem har rett på økonomisk hjelp?

Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Tom lommebok (colourbox.com)
STØTTE: Har du ikke nok penger til å klare deg i hverdagen, kan du ha krav på økonomisk støtte fra kommunen din.

Hvorfor får noen sosialhjelp?

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal sikre at alle har nok midler til livsopphold, og gis derfor til alle som trenger hjelp til dette. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Om du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

Hvem kan få økonomisk stønad?

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
 • Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.
 • Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/stønad.
 • Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade.
 • For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning.
 • Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

Det er kommunens oppgave å gi hjelp til søker slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er kommunen du oppholder deg i (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden.

NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunen vil vanligvis ha en samtale før søknaden behandles blant annet for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med søkeren. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av søkers økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering.

Søknadsskjema

NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunene har utarbeidet lokale søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med lokale NAV kontor/sosialtjenesten eller kommunal hjemmeside.

De fleste kommuner krever dokumentasjon av inntekter og utgifter, og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Siste ligningsattest.
 • Saldo på alle konti.
 • Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter.
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder.
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte.
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld og så videre.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege og så videre.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass.
 • Utgifter til forsikring.
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger.

Søknaden sendes NAV lokalt/ sosialtjenesten i kommunen der du bor. Ved særlig behov kan søknad fremsettes muntlig og noteres ned av saksbehandler. Du har rett til å bli representert av en fullmektig som ivaretar dine interesser.

Saksgang og utbetaling

Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar.

Mange kommuner har egne frister for saksbehandlingstid på søknad om økonomisk ytelse. Dersom hjelpebehovet er akutt, skal søker ha raskt svar.

Utbetaling av stønaden vil variere fordi det er opp til NAV lokalt/sosialtjenesten i kommunene å bestemme dette. Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønsteret gjerne fastlegges ut fra dette.

Hva kan du få av hjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter endelige satser til livsopphold. Alle søknader avgjøres etter en konkret og individuell vurdering med utgangspunkt i søkers økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon.

Ytelsene skal legge til rette for at søker klarer seg selv og hjelpen skal være kortvarig. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 30.10.2017

Kilder:

nav.no

Offentlig og kvalitetssikret
Tom lommebok (colourbox.com)
STØTTE: Har du ikke nok penger til å klare deg i hverdagen, kan du ha krav på økonomisk støtte fra kommunen din.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Disse stipendene kan du søke om på videregående

Skal du begynne på videregående skole? Finn ut hvilke stipend du har rett til.

Hundrekronersedler (colourbox.com)

Søker du jobb for første gang?

Trenger du en deltidsjobb ved siden av skolen? Eller er du på leting etter sommerjobb? Her er våre tips til deg som søker jobb for første gang.

Klippe gress (colourbox.com)
Aktuelt

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Forelsket i den samme som bestevennen din?

Det kan fort bli problemer når bestevennen din er forelsket i den samme som deg. Skal du ta hensyn til bestevennen og droppe forelskelsen...eller?

To gutter og en jente venter på bussen (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hvordan diskutere på nett?

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er lurt å følge noen retningslinjer: Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.

Tegning av sinna gutt foran laptop som viser fingeren. Illustrasjon: ung.no