Hvem kan få økonomisk sosialhjelp?

Økonomisk sosialhjelp kan gis til personer med en vanskelig livssituasjon. Her finner du mer informasjon om krav til søknad og dokumentasjon.

Sist oppdatert: 23.02.2022 Av: NAV, i samarbeid med ung-redaksjonen.

""
STØTTE: Har du ikke nok penger til å klare deg i hverdagen, kan du ha krav på økonomisk støtte fra kommunen din.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk stønad, den skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo.

Før du kan få økonomisk sosialhjelp, må du ha vurdert alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

Det kan være lønnsinntekter, trygderettigheter, tiltak, studielån, bruk av formue, sparepenger eller reduksjon av utgifter.

Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, ta kontakt med ditt NAV-kontor for råd og veiledning.

Hvordan søker du?

Du kan søke digitalt i de fleste kommunene i Norge – her finner du en oversikt.

Dersom du ikke kan søke digitalt, har NAV-kontoret eller sosialtjenesten i den enkelte kommune utarbeidet lokale søknadsskjema.

For mer informasjon – ta kontakt med lokalt NAV-kontor eller kommunens hjemmeside.

Husk riktig dokumentasjon

Når du søker, må du gi opplysninger om deg selv og den økonomiske situasjonen din.

Du må dokumentere opplysningene gjennom vedlegg til din søknad.

Du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som kommunen trenger for å behandle søknaden din.

Eksempler på dokumentasjon:

  • legitimasjon
  • gyldig oppholdstillatelse
  • skattemelding (tidligere selvangivelse)
  • skatteoppgjør (tidligere ligning)
  • lønnsslipp
  • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
  • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
  • opplysninger om boforhold (husleiekontrakt)

Du har alltid rett til veiledning

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp, og få en individuell vurdering av søknaden sin.

Du har rett til opplysning, råd og veiledning, uavhengig av om du har rett til økonomisk sosialhjelp.

Det er kommunen du oppholder deg i (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden.

NAV-kontoret, eller sosialtjenesten, i kommunen vil vanligvis ha en samtale før søknaden din blir behandlet.

Det er for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med den som søker.
Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering.

Saksgang og utbetaling

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis det går mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis du ikke har levert alle nødvendige vedlegg for å dokumentere situasjonen din, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din.

Utbetaling av stønaden vil variere fordi det er opp til NAV lokalt, eller sosialtjenesten i kommunene, å bestemme dette.

Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønsteret gjerne fastlegges ut fra dette.

Hva kan du få av hjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp i den enkelte kommune er skjønnsbasert.
Kommunen har både rett, og plikt, til å utøve skjønn.

Det betyr at de skal vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold.

Alle søknader avgjøres etter en konkret og individuell vurdering med utgangspunkt i søkers økonomiske -, helsemessige - og sosiale situasjon.

Andre nyttige artikler for deg som er interessert i økonomisk sosialhjelp:

""
STØTTE: Har du ikke nok penger til å klare deg i hverdagen, kan du ha krav på økonomisk støtte fra kommunen din.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?