Hopp til hovedinnholdet

hvis jeg skal ta vekter kurs og jeg har full jobb. hva må jeg gjøre for å få fri fra jobben.

Gutt 18 år
 

Spørsmål

hei, hvis jeg skal ta vekter kurs og jeg har full jobb. hva må jeg gjøre for å få fri fra jobben. fordi vekter kurs varer ca 1 mnd. hva kan jeg gjøre for å få fri fra jobben.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Utdanningspermisjon er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-11:

«(1) Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

(2) Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

(3) Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått

a)

dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen og

 

b)

minst ett år fra den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under én måneds varighet.

(4) Arbeidstaker som vil bruke retten til utdanningspermisjon, må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette. Varslet skal inneholde opplysninger om utdanningens faglige innhold, varighet og eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon. Dersom det gjelder utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå, må yrkesrelevans begrunnes.

(5) Arbeidsgiver som vil gjøre gjeldende at vilkårene for utdanningspermisjon ikke er oppfylt, skal snarest mulig og senest innen seks måneder skriftlig underrette arbeidstaker om dette. Dersom varslet permisjon er kortere enn seks måneder, skal slik underretning foreligge innen tre måneder etter at varsel er mottatt, men innen to måneder når varslet permisjon er kortere enn én måned. Arbeidsgiver skal fram til svar gis, på forespørsel orientere arbeidstaker om hva som gjøres for om mulig å legge til rette for permisjonen. Tvist om vilkårene etter første, andre og tredje ledd er oppfylt, kan bringes inn for tvisteløsningsnemnda, jf. § 12-14, etter at arbeidsgivers svarfrist er utløpt.»

Det fremkommer verken i lovteksten eller juridisk teori at det må være fulltidsstudie, heller ikke krav til antall studiepoeng og tid brukt for å fullføre studiet. Dersom det er tale om et organisert utdanningstilbud og utdanningen er yrkesrelatert, må arbeidsgiver begrunne et eventuelt avslag i § 12-11 annet ledd.

Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om hvorvidt det foreligger rett til utdanningspermisjon, kan hver av partene bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda. Saken fremmes skriftlig, så snart som mulig og senest fire uker etter at arbeidstaker har mottatt svar på varsel om utdanningspermisjon fra arbeidsgiver.

Les mer på vår faktaside om utdanningspermisjon.
Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb