Hopp til hovedinnholdet

Hvordan inspirere til livslang bevegelsesglede?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Lurer på Hvordan man som lærer kan inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede for alle elever?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for spørsmålet ditt!

Ja dette er et veldig interessant spørsmål. Du viser til formålet med kroppsøvingsfaget i den norske skolen, og hvordan man bør gå frem for å nå formålet diskuteres heftig i fagmiljøene. Hvordan inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede for alle elever?

Målet må være å gi elevene gode opplevelser og erfaringer med fysisk aktivitet. I utgangspunktet er alle barn utforskende, og de utforsker verden rundt seg gjennom bevegelse. Kroppen er vår fremste forståelsesinstans, og det er gjennom kroppsutfoldelse barnet skaffer seg erfaringer som legger grunnlag for videre utvikling. Alt starter altså med bevegelse!

Dersom barnet opplever glede, mestring og anerkjennelse fra miljøet rundt, vil det fortsette å utvide sin utforsking med kroppen i bevegelse. Jo mer barnet er i aktivitet (trener), jo mer kroppslig læring finner sted, og vi kan si at bevegelseskompetansen forbedres. Når bevegelseskompetansen øker, får barnet hele tiden nye bevegelsesmuligheter, som igjen vil gi nye opplevelser og erfaringer. Barnet vil stadig presse sine egne grenser og utvikle seg videre. Det er viktig at læreren (i denne sammenheng barnehagelærer og grunnskolelærer) tilrettelegger for tiltrekkende aktivitetsmiljøer, hvor barna kan finne invitasjoner/innbydelser i miljøet som de kan svare på ut fra egne forutsetninger. Variasjon i bevegelsesmiljøet/aktivitetsmiljøet er nøkkelen. Gjennom utforsking i det varierte bevegelsesmiljøet vil barna finne invitasjoner som er tilpasset dem, og hvor de kan utfordre seg videre for å oppnå læring. Barn er flinke til å tilpasse utfordringsnivået selv ut fra de kroppslige erfaringene de har opparbeidet seg gjennom kroppslig lek og utforsking fra de er født. Det blir naturlig en balanse mellom utfordringsnivå og ferdighetsnivå (flyt). Læreren må så være tilgjengelig, og en trygg base for barna, som de kan oppsøke for anerkjennelse eller spørsmål, og eventuelt veilede de som trenger det.

Gjennom mye variert og allsidig fysisk aktivitet vil barnet altså oppnå god kroppslig læring, og bygge seg opp en rik erfaringsbank. Bevegelsene blir bedre koordinert. Motorisk læring avhenger av trening/aktivitet, og evne til å utforske videre avhenger av motorisk læring. Når barna oppnår kroppslig læring (bevegelseskompetanse), gjennom mestring av ulike kroppslige utfordringer, utvikler barna et positivt kroppsbilde. Barns kroppsbilde er helt avgjørende for deres selvbilde, og dette vil igjen påvirke barnets psykiske helse. Også den sosiale utviklingen avhenger i stor grad av bevegelseskompetanse, fordi barn med en rik erfaringsbank og god bevegelseskompetanse har mange strenger å spille på i forhold til utvikling av lek. De blir ofte omtalt som "attraktive lekekamerater". Vi vet derfor at ved å gi tilbud til barna om mye og variert bevegelse, vil både fysiske, psykiske og sosiale aspekter utvikles i positiv retning hos barnet, og barnet utvikler en positiv livsverden.

Det samme gjelder når barna blir større. Utfordringen blir å tilrettelegge for elevene slik at de opplever å mestre bevegelsesutfordringer som er tilpasset deres ferdighetsnivå. Elevene må presenteres for et bevegelsesmiljø som er attraktivt for dem, og som sender ut ulike invitasjoner/innbydelser som elevene kan svare på og handle i forhold til.

Det er greit at kroppsøving har et ansvar for å jobbe med å skape gode opplevelser gjennom fysisk aktivitet for elevene, men også skolen som system burde jobbe mer med dette. Fysisk aktiv læring i alle fag burde kanskje vurderes sterkere, for å gjøre noe med "sitteskolen" som vi har i dag. Men..tilbake til kroppsøving. Formålet er presentert, og vi vet at det som skaper livslang bevegelsesglede er positive opplevelser med fysisk aktivitet. Hvordan kan du som lærer tilrettelegge for dette? Et forslag er å redusere fokus på prestasjoner, slik at elevene ikke føler de må prestere hele tiden for å få god vurdering. Innsats bør vektlegges, og elevene må få dette presentert av læreren. Det må også jobbes med at elevene skal utvikle et dynamisk syn på ferdighet, altså at ferdigheter kan utvikles gjennom hardt arbeid og innsats. Mange har et statisk syn på ferdighet, og tenker at "dette får jeg ikke til uansett". Her må læreren jobbe for å påvirke elevene, slik at de får lyst til å prøve. Det må også være aksept for prøving og feiling i timene, og læreren må presisere dette tydelig. Det bør altså ikke påvirke karakteren negativt om elevene prøver noe for å utvikle seg, og så feiler. Tvert i mot. Det bør belønnes! Innsatsvilje er avgjørende, og elevene må tørre å prøve seg fram for å oppleve utvikling. Hvis de tror de kan få dårlig karakter hvis de gjør noe feil, så vil aldri formålet nås.

Det er også viktig at læreren får etablert disse normene i klassemiljøet, slik at medelever oppfordrer hverandre til å prøve, selv om de trolig vil feile. Mange steder er det dessverre motsatt, og medelever ler av/ser dumt på de som gjør noe feil.

Aktivitetsinnholdet er også avgjørende, og som jeg var inne på tidligere må elevene oppleve at de får utfordringer de kan klare å mestre så lenge de legger innsats i arbeidet. Kompetansemålene sier ingen ting om at man må være flink i ballspill for å få en god karakter. Ferdigheter skal ikke vektlegges i nevneverdig grad. Det er viktig å lese kompetansemålene svært nøye, og tolke de i lys av formålet. F.eks. kompetansemål etter 10. trinn "trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter" som er det kompetansemålet mest rettet mot ferdigheter på ungdomsskolen, sier vel ikke at eleven må være flink til f.eks. innsidepasning i fotball? Det kompetansemålet sier er at eleven skal være flink til å trene på de ulike ferdighetene som det stilles krav til i ulike idrettsaktiviteter, samt å bruke ferdighetene aktivt. Det står ikke at eleven må bruke ferdigheten riktig, eller på en god måte, så lenge eleven bruker de. Det er som sagt diskusjoner rundt kompetansemålene og deres tilknytning til formålet med faget, og dette var bare et eksempel...

Oppsummert. Kreativitet i forbindelse med aktivitetsinnhold, samarbeidsaktiviteter, leker, morsomme konkurranser som ikke karaktersettes, alternative former for tradisjonelle idretter i tillegg til de tradisjonelle, vektleggelse av innsats, dynamisk syn på ferdighet, et mestringsorienter/oppgaveorientert læringsklima, tolkning av kompetansemål, fokus på å gi positive opplevelser ved fysisk aktivitet, variasjon, mestring, aksept for prøving og feiling, medvirkning, bevisstgjøring

Jeg vet ikke helt om jeg klarte å svare på det du spør om, for dette er så omfattende. Håper svaret kan være til hjelp :)

Vennlig hilsen treningskonsulenten, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Trening og idrett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om trening og idrett