Er du rasende og trist, eller føles alt galt? Skulle du ønske du kunne snakke med noen? Kanskje er du i tvil om det er noen hjelp i å prate? Har du prøvd venner og foreldre? Hva med lærer, helsesykepleier, lege eller utekontakten? Du kan ikke ta direkte kontakt med BUP, men må få en henvisning fra fastlegen din eller andre med henvisningsrett.

Du er ikke alene om å ha det litt vanskelig og det er mulig å få hjelp.

På BUP kan du få hjelp med å godta deg selv som du er. Hos BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet og konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser, vonde opplevelser du har hatt eller andre ting som er vanskelig i livet. Det du ikke har fortalt til noen, eller ingen har greid å gi deg hjelp med, kan du snakke om hos BUP.

Hva er BUP?

BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier. Poliklinisk betyr at du får timeavtaler der, men ikke er innlagt.

På BUP vil folk snakke med deg, lytte og blir kjent med deg. Kanskje med foreldrene dine også. Av og til benytter spørreskjemaer og ulike oppgaver. Du er uansett hovedpersonen. De er opptatt av hva DU synser vanskelig og hva du er fornøyd eller misfornøyd med?

Hvem jobber på BUP?

Dere kan treffe psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, klinisk pedagog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

Hvorfor blir ungdom henvist til BUP?

Felles for dem som kommer til BUP, er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vantrivsel og/eller vanskeligheter i hverdagen.

Det kan handle om tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, tankeproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Ofte oppleves vanskeligheter i relasjon til andre mennesker, som foreldre, søsken, venner eller lærere.

Hvordan kan man komme til BUP?

Det må sendes en henvisning fra en lege eller psykolog for at BUP skal kunne gi deg et tilbud om hjelp. Fastlege, skolelege, lege på Helsestasjon for ungdom eller annen lege du går til kan sende en slik henvisning. Barnevernsleder kan også sende en henvisning. Henviser gjør det i enighet med deg (og dine foreldre om du er under 16 år). Kanskje har du pratet med helsesykepleier eller andre før og så foreslår de at du skal få litt mer hjelp hos BUP. Da kan de skrive et vedlegg som de legger ved henvisningen fra legen eller psykologen. Det er fint om BUP vet litt om det som er gjort før, for da kan de lettere vurdere ditt hjelpebehov hos dem.

Frister

Pasienter som blir henvist til BUP har rett til vurdering av henvisningen innen 14 dager. BUP vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt, og vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra BUP vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Hvis de vurderer at du har rett til nødvendig helsehjelp får du en fristdato for når BUP senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av behandling eller i form av utredning. Fristen for start helsehjelp for BUP-pasienter er maksimalt 90 dager. Det kan starte før.

Hvis de vurderer at du ikke rett til nødvendig helsehjelp, men likevel kan få helsehjelp fra BUP, får du imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når du vil motta helsehjelpen, men du blir informert om når helsehjelpen forventes gitt. Det skal stå i brevet du får fra BUP og som skal komme når vurderingen, innen 14 dager etter mottatt henvisning, er gjort.

Hvis vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra BUP, skal du også få beskjed om det. Da innebærer det at BUP har vurdert dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av tjenestetilbudet i kommunen din.

Rett til fornyet vurdering:

Svaret på henvisningen bygger på en helsefaglig vurdering gjort av en spesialist. I enkelte tilfeller kan pasienten ønske å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til BUP. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør Fritt sykehusvalg.

Hvis du skulle få avslag på henvisningen, er det kanskje andre som heller kan hjelpe deg videre. Ta i tilfelle kontakt med fastlege, helsesykepleier, sosiallærer eller andre "hjelpere" i kommunen din.

Hvordan arbeider BUP?

Utredning:

Den første tiden bruker de til å skaffe seg god oversikt over situasjonen til den som skal motta hjelp. Det får de først og fremst ved å snakke med ungdommen og foreldrene, og kanskje andre som kjenner situasjonen godt. De bruker også spørreskjema og tester. Når de har fått et bilde både av det som er vanskelig og det som fungerer bra, blir de sammen med deg/dere enige om hvilke områder det er viktig å arbeide videre med, og hvordan dere skal gjøre det sammen.

Behandling:

Samtalen er den vanligste arbeidsmåten i BUP. Dere diskuterer vanskeligheter og muligheter sammen, og legger planer for en god utvikling.

De kan snakke med foreldre og ungdom både sammen og hver for seg, alt etter hva som passer for de enkelte. Samtaler kan også inneholde øvelser, rollespill, skriving, maling, lek eller tegning. Det kan være aktuelt å delta i gruppe med jevnaldrende. Noen får tilbud om medisiner i tillegg.

Hvis brukerne ønsker det, kan BUP samarbeide med-, og gi veiledning og undervisning til de kommunale eller fylkeskommunale tjenestene som for eksempel skole. De kan også henvise videre til andre deler av det psykiske helsevernet for ungdom hvis det er behov for det.

Forebyggende arbeid:

BUP deltar i forebyggende arbeid med tilknytning til psykisk helse, bl.a. gjennom veiledning, undervisning og informasjonsarbeid. Kanskje har du møtt noen fra BUP som har orientert om psykisk helse på skolen din?

Alle har en psykisk helse

Alle har en psykisk helse og den kan noen ganger være god og noen ganger være litt dårlig. Det er lurt å ha litt kunnskap om psykisk helse. Da kan du hjelpe både deg selv og andre med å ta godt vare på den psykiske helsa eller å innhente hjelp når det er nødvendig. Du kan lese litt mer om psykologisk førstehjelp her.

Dine rettigheter:

  • BUP er frivillig og gratis

  • BUP har taushetsplikt. De forteller ikke videre det du eller foreldrene dine sier til dem. Det finnes noen få unntak. BUP forteller mer om dette.

  • Er du fylt 16 år er det vanligvis du som velger om foreldrene dine skal vite om kontakten med BUP

  • Du har rett til å lese din egen journal (Det BUP skriver om deg). Er du mellom 12 og 16 år vurderer BUP om foreldrene dine skal få lese journalen. Er du over 16 år bestemmer du det selv.

  • Du har rett til å være med på å bestemme hva som skal skje på BUP

  • Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hjelpen fra BUP. Ta kontakt med BUPs leder. Så kan du klage til Helsetilsynet eller

    Pasientombudet i eget fylke.

Redaksjonen ung.no