Du som har dysleksi har mange rettigheter!

Hva er dysleksi og hvordan kan du slå fast om du har det? Les mer om dysleksi og hvilke rettigheter du har.

Jente som ser fortvilet på en dataskjerm.
VANLIG: I Norge er det mange som har lese- og skrivevansker. For noen er det et større problem enn andre, men det er hjelp å få for alle. Foto: Colourbox.

Visste du at statsministeren vår, Erna Solberg, har dysleksi? Dysleksi er ganske vanlig. Av hundre personer vil fem til ti av dem ha dysleksi, og det er derfor elever med dysleksi i nesten alle skoleklasser.

Hva er dysleksi?

Dysleksi gjør lesing og skriving vanskelig, og de med dysleksi bruker derfor lengre tid på dette enn andre. Noen er har store vansker, mens andre har ikke like store vansker. Dysleksi har ikke noe med intelligens eller evner å gjøre.

Hvorfor har noen dysleksi?

Årsakene til dysleksi er stort sett forbundet med en svikt i det fonologiske systemet, evnen til å arbeide med lydene i språket, som for eksempel evnen til å høre alle lydene i et ord.

Den fonologiske svikten som antas å ligge bak dysleksiproblemet, kan være en feilutvikling i det sentrale nervesystemet, som igjen blir bestemt av arv og miljø i svært ung alder.

Jeg tror jeg har dysleksi, hvordan går jeg fram?

Noen tror de har dysleksi og vil testes for det. Testing av lese- og skrivevansker gjøres av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller av privatpraktiserende logopeder, pedagoger og psykologer.

Hvis du tror at du har dysleksi bør du snakke med foreldrene dine og med læreren din om det. Alle elever har krav på å bli utredet for dysleksi hvis de mistenker at de har det.

Andre plager i tillegg

Mange dyslektikere har flere vansker samtidig. Konsentrasjonsvansker er vanlig, og noen dyslektikere synes også matematikk er vanskelig. Personer med dysleksi kan også ha språkvansker, og noen lider også av noen har også synsproblemer.

Rettigheter på grunnskolen og videregående skole

Opplæringa skal tilpasses deg

 • Det står i loven at all opplæring skal tilpasses hver enkelt elev, lærling, praksisbrevkanditat og lærerkandiat.
 • Bruk av hjelpemidler, tilrettelagte prøver og tilrettelagte lekser er eksempler på måter skolen kan tilpasse opplæringen.
 • Skolen har ansvar for pedagogiske hjelpemidler.

Du kan få spesialundervisning

 • Du kan også ha krav på spesialundervisning. Det er PPT som sammen med en sakkyndig (spesialist) avgjør om du har denne retten.
 • Hvis du får innvilget spesialundervisning skal du også få en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal si noe om mål for undervisningen, innholdet i opplæringen og hvordan den skal gjennomføres.

Fritak fra vurdering i fag

 • Alle dyslektikere kan søke fritak fra vurdering i sidemål/nynorsk.
 • Man kan også søke om fritak fra vurdering i fag man har spesialundervisning i (som norsk, matte og engelsk), men dette bør diskuteres nøye med skolen.
 • Som VGS-elev kan du søke fritak fra vurdering i fremmedspråk, som tysk og fransk.

Spør skolen din om råd om hvordan du kan søke fritak.

Rettigheter i høyere utdanning

I loven står det at institusjoner (som høgskoler og universiteter) skal tilrettelegge for studenter med særskilte behov.

Det er litt ulikt hva ulike studiesteder legger i dette – kontakt studiestedet ditt hvis du er i tvil. Men alle dyslektikere har rett på:

 • En kontaktperson på studiestedet som svarer på spørsmål om tilrettelegging
 • Datahjelpemidler (for eksempel rettskrivningsprogram)
 • Tilrettelagt eksamen (for eksempel å få lengre tid til å fullføre, eller ha muntlig eksamen i stedet for skriftlig)
 • Å låne pensumbøker som lydbøker
 • Ekstra støtte fra Lånekassen

Les mer om tilrettelegging og opptak til universiteter og høgskoler på Dysleksi Norge sine hjemmesider.

Hjelpemidler

Det finnes mange hjelpemidler som kan være effektive for deg med dysleksi. Du kan blant annet søke om penger fra NAV til å kjøpe datamaskin eller nettbrett.

Det finnes også mange andre hjelpemidler, som retteprogrammer og talegjenkjenning (program som lar deg snakke til en datamaskin som skriver ned det som blir sagt).

Hvis du trenger mer veiledning om aktuelle hjelpemidler, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Husk at skolen din har ansvaret for pedagogiske læremidler. Statped (Statlig pedagogisk tjeneste) har ansvaret for skolelydbøker. Både elever og skolen kan låne gratis. Hos NLB (Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek) kan personer med lesevansker låne skjønnlitteratur. Det er også gratis. Se mer på:

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 01.03.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Jente som ser fortvilet på en dataskjerm.
VANLIG: I Norge er det mange som har lese- og skrivevansker. For noen er det et større problem enn andre, men det er hjelp å få for alle. Foto: Colourbox.

Fakta

Hva er dysleksi?

Dysleksi, eller ordblindhet, er et ord som brukes om uvanlig store vanskeligheter med å lære å lese og skrive.Slike vansker kan dreie seg om:

 • læringen av bokstavene,
 • problemer med å skille dem fra hverandre,
 • læring av bokstavlydene
 • eller problemer med å forme bokstavene.

Disse vanskene har ingen sammenheng med hvor smart man er.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PP-tjenesten er for barn og ungdom som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Den hjelper skolene med å sikre at alle som trenger det får hjelp og støtte.

PPT skrevet på ei tavle (colourbox.com)

Rett til spesialundervisning

Elever har rett til tilpasset opplæring eller spesialundervisning dersom de har behov for det.

Gutt får hjelp av lærer (colourbox.com)

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Skole i Oslo (foto: ung.no)
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

Aldersforskjell i kjæresteforhold

Er det sånn at kjærlighet ikke kjenner noen alder? Kan det gå bra i et kjæresteforhold med stor aldersforskjell? Ungdomsjournalist Hege har sett litt på hvilke utfordringer dere kan møte.

Kjærester holder rundt hverandre (colourbox.com)