Du har rett på tilpasset opplæring

Er det vanskelig å henge med i timen? Eller er oppgavene for enkle? Si ifra – du har krav på at undervisningen tilpasses deg og dine behov.

Sist oppdatert: 14.06.2022 Av: Utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no

""
SKOLESTRESS: Er det vanskelig å henge med på oppgaver eller det læreren sier? Da skal skolen tilrettelegge, slik at du har mulighet til å lære på lik linje med de andre i klassen. (Foto: Ivan Samkov/Pexels)

Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at du som elev får best mulig utbytte av opplæringen. I opplæringsloven § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningen hos den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. Tilpasset opplæring kan for eksempel gjelde:

 • organisering av opplæringen
 • valg av arbeidsmåter og metoder
 • variasjon i arbeidsoppgaver
 • bruk av lærestoff
 • variasjon i bruk av læringsstrategier
 • ulikt tempo og progresjon i opplæringen
 • vanskegrad i oppgaver
 • ulik grad av måloppnåelse

Tilpasset opplæring handler også om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

Du og skolen har et felles ansvar

Du og skolen har et felles ansvar for at du skal lære. Du plikter å delta i undervisningen, følge med og gjøre ditt beste. Samtidig skal skolen og lærerne legge opp undervisningen på en måte som gjør at du klarer å lære og få framgang i fagene. I fellesskap må du og lærerne avtale hvilke arbeidsmåter som fungerer for deg.

Du skal også få hjelp ut i fra det nivået du er på i fagene. Dette gjelder både riktig hjelp fra lærerne i timene, men også oppgaver og prosjekter som er tilpasset ditt nivå. I tillegg skal klassen/gruppen du er en del av ikke være så stor at læring blir vanskelig. I klassen skal du både ha god mulighet og trygghet til å lære, og føle at du hører til sosialt.

Fakta

Hva betyr tilpasset opplæring?

 • Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger.
 • Skolen skal hjelpe deg med å bli bedre til å lære, og du skal få bruke forskjellige måter å jobbe på.
 • Gruppene du er i, skal ikke være så store at det er lett for deg å falle utenfor.

Å tilpasse undervisningen innenfor det vanlige undervisningsopplegget er likevel ikke alltid nok. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever derfor spesialundervisning. Du kan lese mer om spesialundervisning i artikkelen under:

Får du ikke nok utfordringer?

Retten til tilpasset opplæring i skolen innebærer at alle elever skal få utfordringer og opplæring tilpasset sitt nivå. Hvis du synes det dere jobber med i klassen er for enkelt, er det viktig å si ifra.

Læreren din i fagene, kontaktlæreren din og du selv må sammen bli enige om hvordan du kan få utfordringer som passer bedre til ditt nivå. I en del tilfeller vil det for eksempel være mulig å få følge fag på høyere nivå.

Du har også rett til et godt læringsmiljø der du faktisk har gode muligheter til å lære. Dersom det er mye uro i klassen eller vanskelig for deg å prestere der av andre grunner, er det viktig at skolen får beskjed slik at de kan sette inn tiltak for å endre situasjonen.

Hvem kan du kontakte?

Både Elevorganisasjonen og elevombudene kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt.

De har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre om skolen ikke lytter til dine behov.

På nettsiden videltar.no finner du en god oversikt over dine rettigheter som elev, samt tips til hvordan du kan påvirke din skolehverdag!

Ta ansvar for egen læring

Det er viktig å huske på at læreren har mange elever å ta seg av i klassen. Du kan derfor ikke forvente at alle skoletimer skal gi deg like stort utbytte.

Alle elever har forskjellige behov, og det viktige er derfor at undervisningen og arbeidsmåter varieres. Ta ansvar for egen læring og gjør alltid ditt beste, også i timer der undervisningen ikke er akkurat slik du helst ønsker.

""
SKOLESTRESS: Er det vanskelig å henge med på oppgaver eller det læreren sier? Da skal skolen tilrettelegge, slik at du har mulighet til å lære på lik linje med de andre i klassen. (Foto: Ivan Samkov/Pexels)

Fakta

Hva betyr tilpasset opplæring?

 • Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger.
 • Skolen skal hjelpe deg med å bli bedre til å lære, og du skal få bruke forskjellige måter å jobbe på.
 • Gruppene du er i, skal ikke være så store at det er lett for deg å falle utenfor.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?