Hopp til hovedinnholdet

Du har rett på tilpasset opplæring

Skoleskilt (colourbox.com)
GODT SKOLEMILJØ: Tilpasset opplæring handler om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

Vanskelig å lære på den måten læreren din underviser på? Eller kanskje du er blant dem som føler at du ikke får nok utfordringer i timene? Si fra, for du har rett til at undervisningen tilpasses deg.

Offentlig og kvalitetssikret
Skoleskilt (colourbox.com)
GODT SKOLEMILJØ: Tilpasset opplæring handler om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at elevene får best mulig utbytte av opplæringen. I opplæringsloven § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningen hos den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. Tilpasset opplæring kan for eksempel gjelde:

  • Organisering av opplæringen
  • Valg av arbeidsmåter og metoder
  • Variasjon i arbeidsoppgaver
  • Bruk av lærestoff
  • Variasjon i bruk av læringsstrategier
  • Ulikt tempo og progresjon i opplæringen
  • Vanskegrad i oppgaver
  • Ulik grad av måloppnåelse

Tilpasset opplæring handler også om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

 

Skolen har et ansvar

Du og skolen har et felles ansvar for at du skal lære. Du plikter å delta i undervisningen, følge med og gjøre ditt beste. Samtidig skal skolen og lærerne legge opp undervisningen på en måte som gjør at du klarer å lære og få framgang i fagene. I fellesskap må du og lærerne avtale hvilke arbeidsmåter som fungerer for deg.

Du skal også få hjelp ut i fra det nivået du er på i fagene. Dette gjelder både riktig hjelp fra lærerne i timene, men også oppgaver og prosjekter som er tilpasset ditt nivå. I tillegg skal klassen/gruppen du er en del av ikke være så stor at læring blir vanskelig. I klassen skal du både ha god mulighet og trygghet til å lære, og føle at du hører til sosialt.

Ta ansvar for egen læring

Det er viktig å huske på at læreren har mange elever å ta seg av i klassen. Du kan derfor ikke forvente at alle skoletimer skal gi deg like stort utbytte. Alle elever har forskjellige behov, og det viktige er derfor at undervisningen og arbeidsmåter varieres. Ta ansvar for egen læring og gjør alltid ditt beste, også i timer der undervisningen ikke er akkurat slik du helst ønsker.

 

Rett til spesialundervisning

Alle elever har rett til en likeverdig opplæring. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever spesialundervisning. Det er vanligvis Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som gjør en vurdering av hvorvidt man har rett til spesialundervisning.

Spesialundervisning kan være ekstra hjelp i noen skoletimer, tilgang til en ekstra lærer eller at man får følge et eget undervisningsopplegg, egne lærebøker eller liknende. Elever som får spesialundervisning skal ikke ha flere timer enn andre elever. Det skal utvikles en egen individuell opplæringsplan som viser mål og innhold i opplæringen for elever som har rett til spesialundervisning. Retten til spesialundervisning omfatter også rett til spesialutstyr som noen elever trenger for å gjennomføre opplæringen.

Lurer du på om du kan ha rett til spesialundervisning? Både elever og foreldre kan be skolen utrede behovet for spesialundervisning, altså be om en vurdering fra PPT. Skolen har også en egen plikt til å undersøke behovet. Barn som er fylt 15 år skal selv samtykke til en slik utredning og eventuell spesialundervisning.

 

Får du ikke nok utfordringer?

Retten til tilpasset opplæring i skolen innebærer at også flinke elever skal få utfordringer og opplæring tilpasset sitt nivå. Hvis du synes det dere jobber med i klassen er for enkelt, er det viktig å si ifra. Læreren din i fagene, kontaktlæreren din og du selv må sammen bli enige om hvordan du kan få utfordringer som passer bedre til ditt nivå i de aktuelle fagene. Du har også rett til et godt læringsmiljø der du faktisk har gode muligheter til å lære. Dersom det er mye uro i klassen eller vanskelig for deg å prestere der av andre grunner, er det utrolig viktig at skolen får beskjed slik at de kan sette inn tiltak for å endre situasjonen.

I en del tilfeller vil det være mulig å få følge fag på høyere nivå, eksempelvis fag fra Vg1 mens man går i 10. klasse, ta flere fag av gangen for å bruke kortere tid totalt på å fullføre VGS, eller følge universitetsfag parallellt med at man fremdeles er elev på videregående. Fag du eventuelt ikke får valgt gjennom skolen din, kan du også vurdere å ta på egen hånd som privatist dersom du vil ha større arbeidsbelastning og utfordringer.

 

Elevorganisasjonen og elevombudet kan hjelpe deg

Disse kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre om skolen ikke lytter til dine behov. Ta kontakt med fylkeskommunen og spør om det finnes et elevombud der du bor. Hvis ikke så har uansett Elevorganisasjonen veldig mye informasjon, og de hjelper deg med å finne svar på de spørsmål du har.

Skrevet av:
Utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no
Sist oppdatert:
19.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er det sammenheng mellom angst, depresjon og hukommelse?
Hei Takk for spørsmålet. Det er mange som strever med angst og depresjon som opplever seg selv som mer glemske enn de er til vanlig. Forskning ty...
Kan man slippe fremmedspråk på VGs?
Hei, På alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er det obligatorisk med et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Det er ikke mulig å få f...
Hva har jeg krav på med dysleksi på videregående?
Hei Takk for spørsmålet! Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Elever med dysleksi har ulike behov, så det er viktig at du forteller læ...
Blandet utviklingsforstyrresle, hva betyr det?
Hei Takk for at du tar kontakt og deler dine opplevelser om hvordan det er å få en diagnose. Du er ikke alene om å føle at det er forvirrende ell...
Jeg har ikke lært noe på hele året.
Hei :) Ta spørsmålene dine opp med rådgiveren på din skole. Du har rett på slik veiledning. Du har også rett på et godt læringsmiljø. Du kan...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Kan mor som også er verge være arbeidsleder,og også jobbe hos meg 2-3 vakter i uka?
Hei I utgangspunktet er det mulig at pårørende og/eller verge kan være arbeidsleder dersom brukeren ikke kan gjøre det selv. Det er derimot stren...
Har jeg dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Dyskalkuli eller tallblindhet er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk. Dyskalkuli er ...
Finnes det utdanninger som ikke krever studiekompetanse?
Hei Det er flott at du vil ta utdanning selv om du er syk! Vi forstår godt at du gjerne vil være som alle andre og selvsagt skal du ha som mål at ...
Jeg har leddgikt og er redd for å ikke fullføre skolen.
Hei jente (18) Jeg forstår at det er vanskelig for deg å komme deg til skolen og ikke klarer å holde fokus, når du sliter med leddgikt og smerter...
Kan jeg gå vg1 på nytt?
Hei Det er ikke noen forskjell på å skrive seg ut av skolen og å slutte på skolen. Videregående opplæring er frivillig og ungdommen bestemmer ...
Jeg ønsker å flytte hjemmefra, kan jeg få støtte?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Som student på videregående skole så er det stipend og lån fra Lånekassen, økonomisk støtte fra dine ...
Varer lærevansker livet ut?
Hei Jente 18 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Varer lærevansker livet ut? Det kommer an på hvordan lærevansker du har. For eksempel ka...
Gruer meg til skolestart, er sjenert. Har du noen tips?
Hei Det er leit å høre at du har gruet deg sånn til skolen hele sommeren. Det må ha vært slitsomt for deg! Du forteller at du har slitt med sø...
Hvordan ser skolen på fravær grunnet sorg?
Hei jente, 16 år. Takk for at du skriver til oss.Det å miste noen man er gald i er vondt og vanskelig. Særlig når noen står oss nær kan det ta ...
Gå om igjen 10 klasse
Hei Så bra at du tar ansvar og sjekker opp hvilke muligheter du har til neste år. Du er ikke alene om å grue deg til overgangen til videregående ...
Hva gjør jeg hvis jeg ikke kommer inn på vg2?
Hei gutt 16 år Du har rett i at det ikke er sikkert at du kommer inn på vg2 hvis du stryker i flere fag på vg1. I utgangspunktet må alle fag fra ...
Hvor mye fravær kan man ha hver termin?
Hei, og takk for spørsmål!   Skolene skal ikke ha regler for for mange prosent fravær som fører til at man ikke får karakter i faget. Det er s...
Angst og depresjon går ut over skolegangen.
Hei Det er leit å høre at du har det så vanskelig.I forhold til Lånekassen, så kan det være at du faller inn under ordningen for sykestipend. S...
Må jeg vente med å være russ?
Hei, og takk for spørsmål om når du kan være russ!  I utgangspunktet er det som regel sånn at blåruss er elever som tar studiespesialisering m...
Se alle