Er du misfornøyd med en karakter og ønsker å klage? Her får du en oversikt over hvilke frister som gjelder og hvordan du skal gå fram.

Gutt er misfornøyd og tar seg til ansiktet (foto: Adrian Swancar på unsplash.com)
MISFORNØYD? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Det kan være veldig skuffende å få en dårlig karakter når du synes du har jobbet bra eller levert en god besvarelse. Da er det godt at du har muligheten til å klage.

Bestemmelsene om klagerett finner du i forskrift til opplæringsloven, kapittel 5.

Før du tar skrittet og sender inn skriftlig klage, bør du være sikker i din sak - du kan også risikere å få dårligere karakter. Derfor er det lurt å snakke med faglæreren din og høre hva han eller hun mener.

Viktig å vite

 • Du har rett til å klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet eller kompetansebeviset. Det vil si at du kan klage både på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
 • Du kan også klage på vedtak om å ikke sette standpunktkarakter.
 • Dersom du er under 15 år, kan du ikke klage uten skriftlig samtykke fra dine foreldre eller foresatte.
 • Du har rett til å kreve begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for om du vil klage. Retten til begrunnelse gjelder imidlertid ikke på skriftlig eksamenskarakter.
 • Klagen må være skriftlig og undertegnes. Alle typer klager skal sendes til rektor. Privatister og praksiskandidater sender klagen til den skolen der eksamen ble avholdt.
 • Hvis du klager på standpunktkarakter, eller på karakter etter muntlig eksamen, bør klagen begrunnes. Hvis du klager på karakter etter skriftlig eksamen, er det ikke nødvendig å begrunne klagen.
 • Klagenemnda i grunnskolen er statsforvalteren i hvert fylke. I videregående opplæring er det fylkestinget, eller en instans bemyndiget av fylkestinget. Skolen din sender klagen videre til den aktuelle klagenemnda.
 • Klager på resultatet av fag-/svenneprøve skal sendes til yrkesopplæringsnemnda i fylkeskommunen.

Du skal få informasjon om klageretten, klagefrister, hva en klage skal inneholde, hvor den skal sendes, hvem som skal behandle den m.m. av skolen din.

Når er klagefristen?

Fristen for å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er 10 dager, mens klagefristen for karakter på fag-/svenneprøven er 3 uker.

Fristen gjelder fra det tidspunkt karakteren blir tilgjengelig for eleven eller det tidspunkt eleven burde gjort seg kjent med karakteren. Dersom du ikke er hjemme, er på sommerferie eller liknende i denne perioden, så kan du ringe til skolen for å få vite hvilke karakterer du fikk.

Hvis du ber om begrunnelse for karakteren, stoppes klagefristen. Den startet å løpe på nytt når begrunnelsen er gitt.

Klage på standpunktkarakter

Standpunktkarakteren i et fag skal settes etter nivået eleven viser i faget på det tidspunkt karakteren fastsettes. Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, kan det først være lurt å be faglærer om en redegjørelse for karakteren.

Deretter skriver du ned dine synspunkter på lærerens begrunnelse for karakteren, og sender klagen til skolen. Klagen skal så sendes til klagenemnda sammen med:

 • Dine synspunkt og dokumentasjon
 • En skriftlig uttalelse fra faglærer om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget
 • En skriftlig uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen

Får du medhold, setter rektor og faglærer sammen ny karakter. Den nye karakteren er endelig og kan ikke klages på.

Hvis klagen gjelder karakter i orden og atferd, skal rektor og kontaktlærer opplyse om hvilke karakterer du har fått i orden og atferd tidligere, samt begrunnelse for nåværende karakterer.

De må også legge ved skolens ordensreglement og dokumentasjon som viser hvordan skolen har håndtert saken så langt. Dersom du får medhold, er det klagenemnda som setter ny karakter.

Klage på karakter ved eksamen

Muntlig eksamen:

 • Du kan bare klage på formelle feil som kan ha hatt noe å si for eksamensresultatet, men du kan ikke kreve å få endret karakteren.
 • Formelle feil kan være at eleven ikke får benytte de hjelpemidler han/hun har krav på under eksamen, for kort forberedelsestid, at spørsmålene ligger utenfor fagets kompetansemål, avbrudd eller forstyrrelser underveis i eksamen, at sensor sovner, at sensor er inhabil (i nær slekt eller liknende) osv.
 • Rektor innhenter uttalelse fra eksaminator og sensor og sender disse sammen med din klage og sin egen uttalelse til klagenemnda.
 • Får du medhold i at det er gjort formelle feil, annulleres eksamen, og du får ta eksamen på nytt, med ny sensor. Hvis det er trekkfag, så skal fag trekkes på nytt.

Skriftlig eksamen:

 • Du kan klage på både den faglige vurderingen og på formelle feil.
 • Du kan ikke be om skriftlig begrunnelse for eksamenskarakteren, men du kan kreve å få utlevert besvarelsen din.
 • Ved klager på den faglige vurderingen så er det slik at klagenemnda kun vurderer om karakteren er åpenbart urimelig satt. Det er altså ikke slik at besvarelsen vurderes på nytt på helt fritt grunnlag.
 • En eventuell ny karakter skal begrunnes, og den er endelig.

For elever i ungdomsskolen

Klagefristen og prosessen for å klage på standpunktkarakter, er likt for ungdomsskolen som for videregående. Det er likevel noen forskjeller når det gjelder klage på eksamen:

Ved klage på eksamen, skal du få et klageskjema av skolen din som rektor skal påse at er korrekt utfylt og at de nødvendige vedleggene følger med, før den sendes til fylkesmannen i ditt område.

Dersom klagen gjelder avgangsprøvekarakter i norsk, må både hoved- og sidemålsbesvarelsen sammen med notatarket sendes med.

Om den opprinnelige karakteren blir forandret, sendes resultatet umiddelbart til det aktuelle inntakskontoret. Skolen sørger for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen. Oversikt over utfallet av klagesensuren vil også bli sendt fylkesmannen.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 23.11.2021

Offentleg og kvalitetssikra
Gutt er misfornøyd og tar seg til ansiktet (foto: Adrian Swancar på unsplash.com)
MISFORNØYD? Husk at du kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva teller for karakteren?

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene settes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter dine karakterer.

Prøve på skolen (colourbox.com)

Stryk på eksamen - hva kan du gjøre?

Fikk sommerferien en dårlig start da du så karakteren fra eksamen? Klaget du på karakteren uten å få medhold? Dette er dine rettigheter og muligheter.

Trist jente (colourbox.com)

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Tomt klasserom (colourbox.com)
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)