Er du mellom 13 og 20 år, og er opptatt av dine rettigheter? Vi ønsker å høre fra deg. Svar på spørsmålene i undersøkelsen om rettigheter fra Direktoratet for e-helse. Undersøkelsen er anonym og tar 4 - 5 min å besvare.

Karaktersystemet i høyere utdanning

Lurer du på hva som skal til for å få en A eller B? Her kan du lese om karaktersystemet i høyere utdanning og hvilke kriterier de ulike karakterene skal gis etter.

Sist oppdatert: 12.11.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
BOKSTAVKARAKTER: På universiteter og høgskoler er det bokstaver, og ikke tall, som benyttes når det skal settes karakterer.

Ved vurdering av eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering på høgskoler og universiteter i Norge, benyttes det en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

For en nøye beskrivelse av hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene, må du sjekke din skoles nettside for karakterveileding for ditt studie.

Men det finnes også en generell beskrivelse av hvilke krav som stilles til de ulike karakterene, som du kan lese under:

A: Fremragende

I den generelle kvalitative beskrivelsen av karaktersystemet står det at en A-besvarelse er en "Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet".

Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter A:

Svarer på problemstillingen. Selvstendige, klare og interessante resonnementer, relevante eksempler og meget god bruk av teori. Klart og presist språk, klare sammenhenger, svært godt fokusert og gjennomgående, god struktur. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og meget god kjennskap til pensumlitteraturen. Høyt kunnskapsnivå og analytisk kompetanse. God vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B: Meget god

Generell beskrivelse: "Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet".

Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter B:

Svarer på problemstillingen. Må tilfredsstille de fleste, men ikke alle kriteriene i kategori A. Det forutsettes gode resonnementer og gjennomgående god kjennskap til kunnskapsfeltet også på dette nivået. Relevant og god bruk av teori. Det er ingen betydelige områder av pensum som ikke er dekket. Språklig klarhet, god struktur og god tilpasning mellom form og innhold vil normalt være nødvendig for å få karakteren B.

C: God

Generell beskrivelse: "Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene".

Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter C:

Svarer på problemstillingen, men ikke alt er like relevant. God forståelse og gode kunnskaper, men noe mangelfull indre konsistens. Har kjennskap til sentrale elementer ved fagfeltet. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D: Nokså god

Generell beskrivelse: "En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet".

Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter D:

Tydelig forsøk på å besvare problemstillingen, noe er relevant, men også mye som er irrelevant, unødvendig, feilaktig eller mangelfullt. Nokså god kjennskap til sentrale deler av pensum, men betydelige svakheter i det teoretiske og eller det empiriske. En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser likevel en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

E: Tilstrekkelig

Generell beskrivelse: "Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet".

Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter E:

Anslag til å besvare problemstillingen, men svært lite av besvarelsen er relevant og godt. Besvarelser med store og vesentlige mangler både når det gjelder kunnskap og resonnementer. Kjennskap til de mest sentrale deler av pensum, men lite utfyllende. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F: Ikke bestått

Generell beskrivelse: "Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet".

Et eksempel på en fagspesifikk beskrivelse på karakter F:

Besvarer ikke problemstillingen. Dokumenterer ikke kunnskap om sentrale områder i pensum. Dokumenterer ikke kjennskap til fagets hovedlinjer. Holder ikke universitetsnivå, upresist/umodent språk, uklare resonnementer, uklar struktur. Kandidaten har både manglende selvstendighet og vurderingsevne.

Den fagspesifikke beskrivelsen er inspirert av karakterveiledning for eksamen på bachelornivå ved IMK, Universitetet i Oslo. Husk at disse beskrivelsene varierer fra studie til studie. Dersom du studerer ved et universitet eller høgskole i Norge bør du sjekke skolens nettside, eller snakke med en rådgiver på skolen for å se hvilke kriterier som legges til grunn for din eksamen.

""
BOKSTAVKARAKTER: På universiteter og høgskoler er det bokstaver, og ikke tall, som benyttes når det skal settes karakterer.

Spørsmål og svar