Hovedoppgaven til barnevernet er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

Det er foreldrene sitt ansvar å gi barna sine omsorg, men hvis foreldrene ikke strekker til, kan barnevernet bidra med å sikre barn og ungdom omsorg, trygghet og mulighet til utvikling.

Skal være til barnets beste

Det viktigste i barnevernets arbeid, er at det de gjør for å hjelpe familien skal være til barnets beste.

Hvis barn og foreldre vil forskjellige ting, eller har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Dette står det i barnevernloven.

Barn skal helst bo hjemme

Barn skal bo hjemme hvis det er mulig. Barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til i hjemmet sånn at det skal bli godt å bo der for alle i familien.

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldrene selv kan gi barna sine god omsorg. Hjelp og støtte kan for eksempel være råd og veiledning til familien, avlastning i form av besøkshjem, støttekontakt eller støtte til barnehageplass.

Det er det kommunale barnevernet som vurderer om barnets oppvekstvilkår er gode nok. Det statlige barnevernet (Barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat) kan bidra med råd og hjelp til det kommunale barnevernet.

Ansvar for å gripe inn

Noen ganger, i alvorlige tilfeller, er det ikke til barnets beste å bo hjemme. Da må barnevernet overta omsorgen. Dette kan skje med eller mot familiens ønske.

Det er bare fylkesnemnda, som er et domstollignende organ, som kan gjøre vedtak om omsorgsovertakelse når det er mot foreldrenes ønske.

Hvis hjelpetiltakene hjemme ikke holder for å dekke barnas behov, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter for barnet.

Det kan for eksempel være nødvendig å finne en god plass å bo utenfor hjemmet, der barnet kan være i en kortere eller lenger periode. Dette kan skje med eller uten foreldres samtykke. Hvis barnevernet ser at et barn har det bedre ved å bo utenfor hjemmet, men uten at foreldrene er enige, må det fattes et vedtak om dette i Fylkesnemnda for sosiale saker.

Barnevernssaken starter i kommunen

Det er barneverntjenesten i kommunen som først starter en undersøkelse om et barn eller en familie trenger hjelp og støtte.

Mange undersøkelser starter ofte etter at foreldrene selv har kontaktet barnevernet, og mange ungdommer tar også selv kontakt. Barnevernet får også henvendelser fra andre instanser og fra privatpersoner som er bekymret for et barns situasjon.

Barnevernet skal alltid legge vekt på å finne årsakene til det som er vanskelig og så skal de ta dette opp med foreldre og barn.

Du finner mer om barnevernet hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).