Hopp til hovedinnholdet

Opioider – heroin, morfin og metadon

Valmueblomster (colourbox,.com)
Opiumvalmuer.

Opioider som morfin og kodein er hyppig brukt i medisinsk behandling av smerter. Men stoffene kan også misbrukes og føre til rusmiddelavhengighet.

Offentlig og kvalitetssikret
Valmueblomster (colourbox,.com)
Opiumvalmuer.

I rehabiliteringen av heroinmisbrukere blir spesielle opioder i økende grad tatt i bruk i behandlingen.

Opioider er en felles betegnelse på stoffer som binder seg til bestemte seter (opioidreseptorer) på celleoverflatene i kroppen. Gruppen opioider inkluderer stoffer som er direkte utvunnet fra opiumsvalmuen (opiater), derivater av slike, eller kunstig fremstilte stoffer med tilsvarende virkning.

Vanlige opioider er heroin, morfin, kodein, metadon, buprenorfin og oksykodon. I medisinsk behandling benyttes også en rekke andre opioider (fentanyl, petidin m.fl).

Historie

Opioidene er utvunnet fra opiumsvalmuen eller kunstig framstilt i laboratorier. Opiumsvalmuen dyrkes i dag i et varmt klimabelte fra Balkan til Sør-Kina og er en viktig inntektskilde for bønder og personer som deltar i distribusjonskjeden. I folkemedisinen har opiatene vært brukt i tusener av år for å lindre smerte, diaré og hoste, men også i religiøse sammenhenger og som rusmiddel. I moderne vestlig medisin benyttes opioidene hyppig i behandling av smerter.

 

Bruksmåter

De stoffene som er framstilt for medisinsk bruk, selges oftest som kapsler, tabletter, suppositorier, sirup eller injeksjonsløsninger. Vanligvis inntas disse stoffene ved intravenøs injeksjon eller gjennom munnen, men alle tenkelige inntaksmåter er beskrevet.

Illegale opioider, f.eks. gateheroin, sprøytes inn i blodåren (intravenøs injeksjon) etter at det er oppløst i en væske, men det kan også røykes eller sniffes. Opium røykes eller spises.¨

Styrkegraden på heroin (det vil si hvor mange prosent som er heroin) varierer betydelig.

 

Virkninger

Opioidene har fellesvirkninger som er mer eller mindre tydelige, avhengig av inntaksmåte, dose, tilvenningsgrad og miljøet de inntas i. Virkningen vil også være forskjellig hos en som tar stoffet en enkelt gang, sammenlignet med en som tar stoffet gjentatte ganger. Virkningen av en dose heroin varer oftest noen timer.

Den smertestillende virkningen dominerer dersom brukeren på forhånd har sterke smerter. Hvis man ikke har slike, vil stoffene først og fremst gi en følelse av rus og velvære.

Videre kan virkninger som nedsatt evne til selvkritikk, likegyldighet og følelse av virkelighetsflukt være mer eller mindre framtredende. Noen blir mer rastløse, men andre blir trøtte. Kvalme, vannlatingsbesvær, forstoppelse, kløe og munntørrhet er vanlig. Pupillene blir små.

De fleste opioidene kan redusere den kritiske sansen og øke risikovilligheten, samt påvirke ferdighetene og reaksjonsevnen i forbindelse med bilkjøring og betjening av redskaper og maskiner.

Etter langvarig og høyt forbruk vil misbrukere oftest bli preget fysisk og psykisk, komme i dårlig form, få nedsatt initiativ og følelsesmessig ubalanse.

Videre vil man ofte pådra seg hudinfeksjoner på stikkstedene og virusinfeksjoner som hepatitt (leverbetennelse) og hiv. Dette skjer blant annet på grunn av urent brukerutstyr, ødelagte blodårer m.m.

Blant kroniske misbrukere er det en betydelig økt sykelighet og dødelighet sammenlignet med resten av befolkningen.

 

Opioider og bilkjøring

Fra 1. februar 2012 gjelder en fast grense for hvor mye morfin/buprenorfin du kan ha i blodet når du kjører bil. Hvor lenge opioider kan påvises i blodet vil variere fra person til person, og avhenger av dosen.

Fakta om faste grenser for andre rusmidler enn alkohol

Den faste grensen for opioider gjelder ikke for personer som bruker opioider i doser som er forskrevet på resept av lege. Men det er uansett ikke tillatt å kjøre i det som loven kaller påvirket tilstand.

Helsedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for leger som skriver resept på trafikkfarlige legemidler til pasienter som kjører bil og andre motorkjøretøy. De som får opioider på resept, må diskutere med legen sin og vurdere om og når du kan kjøre bil etter å ha inntatt legemidlet.

Hvor lenge opioider kan påvises i blod etter inntak vil variere mellom personer, og avhenge av hvilket stoff som er brukt og dosen som er inntatt. Morfin er et mye brukt legemiddel i opioidgruppen. Vanlig dosering ved sterke smerter er 5 mg morfin. Etter en slik enkeltdose vil morfin vanligvis kunne påvises i blodet i konsentrasjoner over straffbarhetsgrensen for bilførere i flere timer eller mer. Ved bruk av langtidsvirkende tabletter (blant annet Dolcontin) vil påvisningstiden være lenger.

 

Avhengighet

Når opioider brukes mot sterke smerter, er det liten fare for utvikling av avhengighet. Brukt som rusmiddel og etter gjentatte inntak, er de sterkt avhengighetsskapende. Det oppstår et sterkt ”sug” etter mer stoff (eng. ”craving”). Søket etter å få oppfylt suget kan dominere atferden slik at alt annet i livet synes uviktig.

Fakta om avhengighet

 

Overdoser

Etter større doser kan pustesenteret i hjernen påvirkes, slik at man ”glemmer” å puste. Dette kan føre brukeren inn i en livstruende tilstand, der lammelse av pustesenteret kan være en årsak til overdosedødsfall. Personer som har tatt for store doser, kan være vanskelige å få kontakt med. Huden blir kald, blek og blåaktig og snorkelyder kan forekomme som tegn på redusert pustefunksjon. Død kan inntre kort tid etter inntak, men det kan også ta flere timer.

Overdosedødsfall kan inntre ved bruk av de fleste opioider, også metadon. Faren øker ytterligere ved blandingsmisbruk, spesielt når opioider kombineres med beroligende/sovemidler eller med alkohol.

 

Toleranse

Toleransen (tilvenningen) for opioidenes virkninger kan utvikle seg raskt, i løpet av dager eller uker, men dette varierer fra person til person. Viktige faktorer for utvikling av toleranse er bl.a. størrelse på dosen og hvor ofte stoffet inntas. En som bruker opioider jevnlig, vil tåle høyere doser enn en som bruker slike stoffer av og til.

Toleransen for høye doser kan avta raskt dersom man slutter med opioider. Derfor er tidligere misbrukere mer utsatt for overdoser ved "sprekk". Siden ett stoff har flere ulike virkninger, kan en for de enkelte virkningene utvikle forskjellige grader av tilvenning. For eksempel vil morfinets evne til å utløse rus tape seg fort ved gjentatt bruk, mens morfinets virkning på pupillene forblir uforandret selv etter utstrakt bruk.

 

Abstinenssymptomer

De vanligste abstinenssymptomene ligner en influensa med følelse av ubehag, muskelverk og frysninger. Uro og rastløshet kan hos noen være mer eller mindre ledsaget av angstfølelse. I sjeldne tilfeller kan en få mer alvorlige symptomer som blodtrykksproblemer og diare/oppkast som varer mer enn to-tre dager.

Abstinenssymptomer kan en sjelden gang medføre behov for sykehusinnleggelse. Abstinensen kan lindres ved gradvis kontrollert nedtrapping, der en tar utgangspunkt i den dosen som personen er vant til å bruke.

 

Behandling og avvenning

Akutte overdoser behandles med ”motgift” (opioidreseptor-antagonister, se nedenfor) som har som mål å vekke opp "et utslått pustesenter”. Bruk av slike medikamenter vil samtidig gi samme symptomer som ved en akutt abstinens, fordi motgiften tar plassen til rusmiddelet på reseptorene.

En langtidsmisbruker kan ha behov for rehabilitering over måneder og år, fordi mange fysiske og psykiske funksjoner har vært skadelidende. Denne rehabiliteringen kan dreie seg om psykiatriske og indremedisinske/kirurgiske tiltak, så vel som sosialmedisinske tiltak med bolig, arbeid, ettervern etc. I økende grad anvendes medikamentell støttebehandling eller substitusjonsbehandling, som har som mål å redusere eller eliminere suget etter illegalt stoff. Dette kalles legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Tilbakefallsprosenten etter gjennomgått rehabilitering er ikke ubetydelig, og for mange vil substitusjonsbehandling ha preg av livslang behandling.

 

Rutineanalyser ved Folkehelseinstituttet

I kroppen blir heroin raskt omdannet til et mellomprodukt som videre blir til morfin. Mellomprodukt kan bare påvises få timer i blod etter inntak, noe lenger tid i spytt og urin. Morfin kan vanligvis påvises opptil to-tre dager i urin. Heroin inneholder ofte også andre stoffer i sterkt varierende mengder, for eksempel kodein, som også kan påvises.

Ved Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning har instituttet påvisningsmetoder for de fleste legale og illegale opioider i blod og urin, samt noen av deres omdannelsesprodukter. Det kan også gjøres analyser i spytt og hår samt av innhold i sprøyter eller beholdere.

 

Oversikt opioider finner du på fhi.no

Skrevet av:
Folkehelseinstituttet
Kilder:
Folkehelseinstituttet
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan påvirkes kroppen av morfin, og hva er farene/skadene med dette rusmiddelet?
Hei Morfin er et stoff som tilhører gruppen "opioider". Morfin er hyppig brukt i medisinsk behandling av smerter. Men stoffet kan også misbrukes o...
Hvor farlig er lean? Hvilke skader kan man få av det?
Hei Lean er navnet på en rusgivende drikke, som normalt består av reseptbelagt hostesaft (vanligvis med det narkotiske virkestoffet kodein, og anti...
Hvor får man tak i lean med codeine......purple drank
Hei Kodein- og prometazinholdig hostesaft er et reseptbelagt legemiddel, som per dags dato ikke markedsføres i Norge. Det betyr at en lege må skriv...
Kan Etylmorfinhydroklorid bli brukt som "dop"? Er likt som kodein, eller er det stor forskjell?
Hei Ja, Etylmorfinhydroklorid er et legemiddel med misbrukspotensiale. I terapeutiske doser anvendes dette som hostemedisin (jf. Cosylan og Solvipect...
Heroin, hvor farlig det er og sånn
Hei Heroin er kjent som det siste stoffet man begynner med, og som mange narkomane ikke klarer å slutte med før det tar livet av dem. Vi hører st...
Jeg drakk alkohol og tok noe hostesaft med morfin, pluss energidrikk for to dager siden, føler meg forvirret, høy og paranoid nå. Er det alvorlig, bør jeg gå til lege? Hvor lenge varer det?
Hei Det er vanskelig å si helt sikkert hvorfor du føler deg paranoid, forvirret og småhøy flere dager etter du inntok alkohol og sterk hostesaft....
Er Lean farlig, og ulovlig?
Hei Ja, Lean kan være farlig, og ja, det er ulovlig i Norge. Lean inneholder bl.a. kodein og prometazin - dette er sløvende legemidler (henholdsvis...
Kan man få tak i kodein i norge?
Hei Ja, det er en rekke legemidler som markedsføres i Norge som inneholder kodein (som er det norske ordet for "codeine"). Men - kodein er klassifi...
Finnes det noen form for reseptfri "Kodein" i norge?
Hei Nei. Kodein - på lik linje som øvrige opiater/opioider - er et reseptpliktig legemiddel. Det betyr at alle legemidler som inneholder kodein - e...
Jeg har et skoleprosjekt om Morfin og heroin, og lurte på om dere kan forklare forskjellene og likhetene mellom disse stoffene. Har dere en enkel måte å forklare hvordan det stimulerer kroppen på?
Hei Både heroin og morfin er stoffer som tilhører gruppen opioider. Du kan lese mer om virkninger av opioider på folkehelseinstituttets siden - fa...
Hva er Heroin?
Hei Heroin er framstilt av opiumsvalmuen, som også kodein og morfin er. De blir kalt opioider som en samlebetegnesle. Opioider som morfin og kodein ...
Er det galt om jeg ikke ser poenget med å leve?
Hei jente 17 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og deler dine tanker med oss. Jeg forstår at du kan tenke slike tanker om hvorvidt livet er...
Tips til å slutte med heroin?
Hei Dette høres ut som en alvorlig situasjon. Det er mulig å bekjempe en heroinavhengighet på egenhånd (noe som forutsetter en høy grad av moti...
Hei,  jeg lurer på hvordan man blir påvirket av heroin?
Hei Heroin er et halvsyntetisk opioid og opioider er en fellesbetegnelse på preparater/rusmidler som virker dempende på opioidreseptorene i hjernen...
Hvor lenge sitter heroin i urin om man har tatt 2 trekk?
Hei Når du tar heroin, vil du i etterkant kunne teste positivt på både 6-monoacetyl (aktivt nedbrytningsprodukt fra heroin) og morfin/kodein. Ette...
Ettervirkninger av heroinmisbruk? 
Hei Det kommer veldig an på hva du mener med organer. Er hjernen et organ? I så fall kan vi nok snakke om temmelig betydelige organskader etter her...
Jeg er avhengig av heroin, bør jeg snakke med foreldrene mine?
Hei Å være avhengig av heroin i en alder av 11 år er meget spesielt og sjeldent. Du bør snakke med en voksenperson du stoler på, aller helst fo...
Er det lov å importere mindre mengder frø av opiumsvalmuen Papaver somniferum ?
Hei   Frø av opiumsvalmuen er oppført på Legemiddellisten og er derfor ikke tillatt innført, og vil bli stoppet i tollen.   For nærmere i...
Se alle